"taxes duties" translation into Polish

EN

"taxes duties" in Polish

See the example sentences for the use of "taxes duties" in context.

Similar translations for "taxes duties" in Polish

taxes noun
Polish
to tax verb
tax noun
tax adjective
Polish
duties noun
duty noun

Context sentences for "taxes duties" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCommunity aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
Pomoc wspólnotowa nie będzie wykorzystana na opłacanie podatków, ceł czy innych obciążeń.
EnglishMutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (
Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (
EnglishIt is wrong to believe that a sudden increase in taxes and duties will bring in more money for the budget.
Nie należy wierzyć, że nagłe podniesienie podatków przyniesie więcej pieniędzy do budżetu.
EnglishMutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (codified version) (vote)
Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności (wersja ujednolicona) (głosowanie)
EnglishThe internal market and a Member State's budget can be affected by non-payment of any kind of taxes or duties.
Nieuregulowanie podatków lub ceł każdego rodzaju może mieć wpływ na rynek wewnętrzny i budżet państwa członkowskiego.
EnglishThis agreement 'shall not prevent a Member State from imposing taxes, levies, duties, fees or charges on fuel'?
Omawiana umowa "nie uniemożliwia państwu członkowskiemu nakładania podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo”?
EnglishAs far as the recovery of claims relating to taxes and duties is concerned, the situation in the European Union is not exactly welcome.
Sytuacja UE, jeśli idzie o dochodzenie roszczeń dotyczących pewnych podatków i ceł, nie jest do końca korzystna.
EnglishTaxes (VAT and excise duties) are included in the price you pay and no further payment of tax can be due in any other EU country.
Podatki (VAT i akcyza) są zawarte w cenie zakupu, co oznacza, że w żadnym innym kraju UE nie trzeba płacić dodatkowych podatków.
EnglishHowever, it carries with it certain downsides and these include the increased possibilities for fraudsters to avoid paying taxes and duties.
Niesie jednakże ze sobą określone minusy, w tym zwiększenie możliwości unikania płacenia podatków i ceł przez oszustów.
EnglishThe administrative authorities are unable to recover taxes and duties themselves outside their own Member State.
Władze administracyjne nie mają możliwości samodzielnego odzyskania wierzytelności z tytułu podatków i ceł poza terytorium swojego państwa członkowskiego.
EnglishUnfortunately, in the situation where some countries are facing dwindling budget revenues, the immediate temptation is to raise taxes and duties.
Niestety, w sytuacji, kiedy niektóre kraje stają w obliczu spadku przychodów budżetowych, natychmiat pojawia się pokusa podnoszenia podatków.
Englishthe report by Mr Dumitru Stolojan on mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures,
sprawozdanie sporządzone przez pana posła Dumitru Stolojana w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;
EnglishThe Council Directive aims to fundamentally revise the functioning of mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures.
Dyrektywa Rady ma na celu zasadniczą zmianę funkcjonowania wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń.
EnglishThe current system for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures is characterised by slowness, disparity and a lack of coordination and transparency.
Bieżący system odzyskiwania wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń charakteryzuje się powolnością, rozbieżnością, brakiem koordynacji i przejrzystości.

Other dictionary words

English
  • taxes duties

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.