"taxes paid" translation into Polish

EN

"taxes paid" in Polish

See the example sentences for the use of "taxes paid" in context.

Similar translations for "taxes paid" in Polish

taxes noun
Polish
to tax verb
tax noun
tax adjective
Polish
paid adjective
to pay verb

Context sentences for "taxes paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.
Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.
EnglishHowever, this does not just inflict damage on the EU, but also misuses the taxes paid by our citizens.
A to jednak nie tylko powoduje szkody dla samej UE, ale również skutkuje niewłaściwym wykorzystaniem podatków płaconych przez naszych obywateli.
EnglishWe can look citizens in the eye and say that the money they have paid in taxes has been managed well and appropriately.
Możemy spojrzeć obywatelom w oczy i powiedzieć, że środki, które wpłacili w formie podatków, zostały dobrze i właściwie zagospodarowane.
EnglishMismanagement is disappointing to many farmers, ownership rights are unclear, enormous basic taxes have to be paid to corrupt governments.
Niewłaściwe zarządzanie jest rozczarowujące dla wielu rolników, prawa własności są niejasne, trzeba płacić ogromne podatki podstawowe skorumpowanym rządom.
EnglishAccording to a 2004 EC taxation survey, compliance for small SMEs costs about 2.6% of their sales and 31% of taxes paid.
Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez KE w 2004 r. zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi w przypadku MŚP kosztuje je około 2,6% przychodów ze sprzedaży i 31% uiszczonych podatków.
EnglishTaxes that are not paid by the deadline become tax arrears, on which statutory interest is charged from the first day after the payment deadline.
Podatki niezapłacone w odpowiednim terminie stają się zaległościami podatkowymi, do których począwszy od pierwszego dnia pod terminie płatności naliczane są ustawowe odsetki.
EnglishThese paying agents would then also administer the contracts for services and ensure that taxes are paid and social security contributions are deducted.
Agenci rozliczeniowi będą wówczas administrować również umowami na świadczenie usług i będą gwarantować, że podatki będą płacone, a składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzane.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance estimates that it would be difficult to significantly raise the taxes paid by small businesses, which create the majority of jobs.
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie szacuje, że trudno byłoby zdecydowanie podnieść podatki płacone przez drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą większość miejsc pracy.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, from Padania the situation in Campania seems like science fiction, from a Padania where separate collections are made, where taxes on waste are paid.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Z Padanii sytuacja w Kampanii wydaje się być jak science fiction, z Padanii, gdzie segreguje się odpady i gdzie płaci się podatki od odpadów.

Other dictionary words

English
  • taxes paid

Moreover, bab.la provides the Japanese-English dictionary for more translations.