"teacher training" translation into Polish

EN

"teacher training" in Polish

See the example sentences for the use of "teacher training" in context.

Context sentences for "teacher training" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMobility should also be a key component of teacher training and professional development.
Istotnym elementem w szkoleniu i rozwoju zawodowym nauczycieli powinna być również mobilność.
EnglishMore resources have to be allocated to teacher training.
Na szkolenie nauczycieli należy przeznaczyć więcej środków.
EnglishWe have spoken a great deal about teacher training, and I think that we have to begin with primary school.
Wiele zostało powiedziane na temat szkolenia nauczycieli i myślę, że należy zaczynać w szkole podstawowej.
EnglishHe came out for one of our teacher-training days and won like five rounds of Match Me in a row and was very proud of himself.
Przyszedł do nas pewnego dnia podczas kursu wygrał 5 rund z rzędu w Połącz Mnie i był bardzo z siebie dumny.
EnglishWe also need special investment and additional resources for teacher training and the entire educational system.
Potrzebne są nam też specjalne inwestycje i dodatkowe środki na finansowanie szkoleń nauczycieli i całego systemu edukacji.
EnglishThe knowledge about progressive teachings in multiculturally diverse classrooms must be a main focus in future teacher training.
Wiedza na temat progresywnego nauczania w klasach zróżnicowanych kulturowo musi być głównym punktem przyszłego kształcenia nauczycieli.
EnglishMedia literacy should be part of teacher training so that teachers themselves are able to learn it and be able to teach it.
Umiejętność korzystania z mediów powinna być częścią kształcenia nauczycieli, aby nauczyciele sami mogli się jej uczyć oraz byli w stanie jej nauczać.
EnglishThe core issue, however, is teacher training and schools, with physical exercise actually becoming a priority in teacher training.
Kluczową kwestią jest jednak szkolenie nauczycieli i szkoły, a dokładniej faktyczne uznanie ćwiczeń fizycznych za priorytet w szkoleniu nauczycieli.
EnglishMedia literacy must become a key skill - which is to say that it must be part of both teacher training and school education.
Umiejętność korzystania z mediów musi być jedną z umiejętności podstawowych, co oznacza, że musi ona być zarówno częścią ksztalcenia nauczycieli jak i edukacji szkolnej.
EnglishTeacher training must develop in tandem with the demands of the modern classroom and I believe that this report recognises this fact.
Szkolenie nauczycieli musi rozwijać się równolegle z wymaganiami stawianymi przez nowoczesne szkolnictwo, i uważam, że sprawozdanie uznaje istnienie tej potrzeby.
EnglishInvestment in the quality of teacher training is one of the most efficient ways of achieving an overall improvement since teachers multiply such effects.
Inwestowanie w jakość szkolenia nauczycieli jest jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia ogólnej poprawy, ponieważ nauczyciele potęgują ten efekt.
EnglishWithin the Union, there are more than 27 different teacher training systems, but the challenges facing teachers are essentially common to all Member States.
W Unii istnieje ponad 27 różnych systemów kształcenia nauczycieli, jednak wyzwania stojące przed nauczycielami są wspólne we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishAn improvement in the quality of teacher training may guarantee that the EU has the highly-skilled employees it needs in order to tackle the challenges of the 21st century.
Poprawa jakości kształcenia nauczycieli może zagwarantować, że UE będzie posiadała wysoko wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do podjęcia wyzwań w XXI wieku.
EnglishAnother topic that we raised recently was the communication adopted in August on the quality of teacher training and the very important conclusions it presents.
Kolejnym tematem podjętym przez nas ostatnio jest komunikat przyjęty w sierpniu w sprawie jakości kształcenia nauczycieli oraz bardzo istotne wnioski, jakie w nim przedstawiono.

Other dictionary words

English
  • teacher training

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.