"teaching profession" translation into Polish

EN

"teaching profession" in Polish

See the example sentences for the use of "teaching profession" in context.

Similar translations for "teaching profession" in Polish

teaching noun
Polish
to teach verb
teach noun
profession noun

Context sentences for "teaching profession" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
Trzeba poprawić płace nauczycielskie i dowartościować znaczenie zawodu nauczyciela.
EnglishToday, the teaching profession is not attractive.
Dziś zawód nauczyciela nie jest atrakcyjny.
English. - A priority of all education ministries must be the recruitment of the best candidates to the teaching profession.
na piśmie. - Nabór do zawodu nauczyciela jak najlepszych kandydatów musi być priorytetem wszystkich ministrów edukacji.
EnglishI believe that the report will attract the attention of Member States, ensuring that the teaching profession is properly appreciated.
Uważam, że to sprawozdanie przyciągnie uwagę państw członkowskich, sprawiając, że zawód nauczyciela będzie w odpowiedni sposób doceniany.
EnglishThis is a concern shared by many stakeholders, from pupils to their parents, the teaching profession and business leaders among others.
Zagadnienie to stanowi poważny problem dla wielu zainteresowanych, począwszy od uczniów i ich rodziców, po samych nauczycieli oraz liderów biznesowych.
EnglishThese challenges cannot be met or reflected in a full sense without a high quality in the teaching profession, which is key to all of this.
Tych celów nie da się osiągnąć ani myśleć o nich kompleksowo bez wysokiej jakości w zawodzie nauczyciela, która stanowi klucz do całego zagadnienia.
EnglishI firmly believe that if we fail to make the teaching profession more attractive, there will be a shortage of high-quality specialists in education.
Jestem przekonana, że jeżeli nie uda nam się uatrakcyjnić zawodu nauczyciela, w sektorze edukacji będziemy mieli do czynienia z niedostatkiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
EnglishFirst, we need to attract better candidates into the profession, a factor which is closely linked to improved status in society and the remuneration of the teaching profession.
Po pierwsze musimy przyciągać lepszych kandydatów do zawodu, który to czynnik jest ściśle powiązany z lepszym statusem w społeczeństwie oraz wynagrodzeniem zawodu nauczyciela.

Other dictionary words

English
  • teaching profession

Translations into more languages in the bab.la Romanian-English dictionary.