"team who" translation into Polish

EN

"team who" in Polish

See the example sentences for the use of "team who" in context.

Similar translations for "team who" in Polish

team noun
team adjective
to team verb
who pronoun

Context sentences for "team who" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe regret, however, that there is no one in the team who would represent Central and Eastern Europe.
Żałujemy natomiast, że wśród tego tandemu nie ma nikogo, kto reprezentowałby Europę Środkową i Wschodnią.
EnglishI would like to thank Cecilia Malmström, the Swedish Presidency and the entire team who have all worked very hard.
Chciałbym podziękować Cecilii Malmström, prezydencji szwedzkiej, a także całemu zespołowi, który tak ciężko pracował.
EnglishAnd we have a small team who is working on this.
Mamy mały zespół, który nad tym pracuje.
EnglishJust last year, I met with the small-staffed team who run the SOLVIT centre in the United Kingdom.
Zupełnie niedawno, w ubiegłym roku, spotkałam się z członkami niewielkiego zespołu, którzy prowadzą centrum SOLVIT w Zjednoczonym Królestwie.
EnglishI wish to extend my congratulations to Mr Lambrinidis and the whole team who contributed to producing this report.
Pragnę pogratulować panu Lambrinidisowi i całemu zespołowi, który przyczynił się do przygotowania przedmiotowego sprawozdania.
EnglishFinally, I want to just do something I do not often get a chance to do, which is to pay tribute to the team who are working with me.
Chcę wreszcie zrobić coś, do czego rzadko miewam okazję, a mianowicie wyrazić uznanie dla zespołu, który ze mną pracuje.
EnglishYou cannot imagine how it is for a team who has been working six years on it to show that it's not only a dream and a vision, it's a real airplane.
Nie wyobrażacie sobie co znaczy dla zespołu pracującego 6 lat widzieć nie marzenie ani wizję -- widzieć prawdziwy samolot.
EnglishYou know when the Large Hadron Collider started, and it didn't work, and people tried to work out why, it was the Small Hadron Collider team who sabotaged it because they were so jealous.
Z zazdrości uciekli się do sabotażu. ~~~ Z zazdrości uciekli się do sabotażu.
EnglishThe cooperation with the Commission was excellent and I would like once again to give my sincere thanks to the team in my office who worked around the clock on this report.
Współpraca z Komisją układała się doskonale i chcę raz jeszcze gorąco podziękować swojemu zespołowi, który dniami i nocami pracował nad tym sprawozdaniem.
EnglishLet me pick out the names of Anne Vitrey, Ian Vollbracht and Marie-Cécile Bernard as a way of thanking the entire team, who have worked extremely hard for all of us.
Wymienię tutaj nazwiska Anne Vitrey, Iana Vollbrachta i Marie-Cécile Bernard, aby podziękować całemu zespołowi, który pracował niezwykle ciężko dla nas wszystkich.
EnglishSo Melcher Media's team, who's on the East coast -- and we're on the West coast, building the software -- takes our tool and, every day, drags in images and text.
Wraz z zespołem Melcher Media, pracującym na wschodnim wybrzeżu -- my zaś pracujemy na zachodnim, tworzymy oprogramowanie -- narzędzie, w które wrzucamy obrazy i tekst.
EnglishI therefore congratulate Etelka Barsi-Pataky, the rapporteur, and the head of the European Parliament's negotiating team, Angelika Niebler, who did an excellent job.
A zatem gratuluję Etelce Barsi-Pataky, sprawozdawczyni i przewodniczącej zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, Angelice Niebler, które wykonały wspaniałą pracę.
English. - Madam President, first, on the Ţicău report, the Greens will vote for it: it has a green mark, and I thank all the team who negotiated.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Pani przewodnicząca! Po pierwsze, jeśli chodzi o sprawozdanie pani poseł Ţicău, Zieloni będą za nim głosować - posiada ono "zielony znak”.

Other dictionary words

English
  • team who

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.