"teams" translation into Polish

EN

"teams" in Polish

EN teams
volume_up
{plural}

teams (also: bands, staffs)
We need to know where the trained emergency service teams are.
Musimy wiedzieć, gdzie się znajdują wyszkolone zespoły służb ratowniczych.
These tags have been engineered by a variety of teams in North America.
Zostały zaprojektowane przez różne zespoły w Ameryce Północnej.
Do the Rabit teams have their own equipment for border control and surveillance?
Czy zespoły RABIT posiadają własny sprzęt do kontroli i nadzoru granic?
teams
DH: I know what you're thinking: other juggling teams must really suck.
. ~~~ DH: Pewnie myślicie: inne drużyny musiały być beznadziejne.
As a direct result, national teams are underperforming on the international stage.
Bezpośredni skutek jest taki, że na scenie międzynarodowej narodowe drużyny nie wykorzystują w pełni swoich możliwości.
This is something that has editing and it has teams.
To jest coś, co ma redakcję i drużyny.
teams (also: crews)
volume_up
ekipy {f pl}
Rescue teams flocked to the disaster areas from every province.
Ekipy ratunkowe z każdej prowincji zgromadziły się w rejonach klęski.
Japanese, South Korean and Russian rescue teams are already in the stricken area.
Japońskie, południowokoreańskie i rosyjskie ekipy ratunkowe już są w dotkniętym nią rejonie.
Teams sent by individual EU countries are also working there.
Pracują tam także ekipy wysłane przez poszczególne kraje unijne.

Synonyms (English) for "team":

team

Context sentences for "teams" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSometimes I'm asked who was the best player I had, or the best teams.
Czasami ktoś mnie pyta o mojego najlepszego zawodnika lub najlepszą drużynę w karierze.
EnglishIf you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures.
Jeżeli masz 10 przeciętnych zespołów, otrzymasz może 6 stojących konstrukcji.
EnglishIt has also adopted measures in connection with the setting up of the Rapid Border Intervention Teams.
Przyjęła również środki w związku z powołaniem zespołów szybkiej interwencji na granicy.
EnglishThis involves blueprints, industrial manufacturing and construction using teams of workers.
Mamy więc projekt, przemysłową produkcję i ekipę budowlańców.
EnglishAnd even though a hundred teams were there, these cars went nowhere.
Pomimo uczestnictwa setek drużyn samochody sobie nie radziły.
EnglishTwenty-six teams from seven countries entered the competition, spending between one to 25 million dollars each.
Do konkursu stanęło 26 zespołów z 7 krajów, każdy wydał od 1 do 25 mln dolarów.
Englishinteroperability training for national firefighting teams;
szkolenie interoperacyjne dla krajowych jednostek straży pożarnej;
EnglishThey're hired -- they're paid as professional members of the health care teams, just like doctors and nurses.
Otrzymują zapłatę jak profesjonalni członkowie opieki medycznej - jak lekarze i pielęgniarki.
EnglishWhat we literally do is have the teams draw out the entire strategic plan on one giant wall.
Potęga tkwi w tym, że każdy widzi wszystko.
EnglishBut right now it's in dealing with our own people, our own teams who are doing the creating.
Jednak teraz to jest jak mamy do czynienia z naszymi bliskimi, naszymi własnymi zespołami, które czynią całe tworzenie.
EnglishThey work alone or in concert with small teams.
Pracują oni samodzielnie lub wspólnie z niewielkimi zespołami.
EnglishThey decide to share information on suspect bank accounts, and to set up joint investigation teams.
Ustalają, że będą wymieniać informacje o podejrzanych rachunkach bankowych i powołają wspólne grupy dochodzeniowe.
EnglishForum of Incident Response and Security Teams
Forum Zespołów ds. Bezpieczeństwa i Reagowania na Wypadki
EnglishWe have several teams in the main part of Afghanistan.
Mamy kilka drużyn w głównej części Afganistanu.
English. ~~~ Dozens of teams.
Zebrało się 21 państw, dziesiątki drużyn.
EnglishIt is an example of the splendid work carried out by the parliamentary rapporteurs with the Council and Commission teams.
Jest to przykład doskonałej pracy wykonanej przez sprawozdawców parlamentarnych z zespołami Rady i Komisji.
EnglishI would also like to thank Maroš Šefčovič's and Alain Lamassoure's whole teams and our other colleagues.
Pragnę także podziękować zespołom pana komisarza Šefčovicia i pana posła Lamassoure'a oraz innym naszym kolegom i koleżankom.
EnglishFrom the very first teams, they will develop in accordance with the competences that they have been and will be given.
Już od pierwszych zespołów będą rozwijać się zgodnie z kompetencjami, które już otrzymały i które jeszcze otrzymają.
EnglishWe will be using mixed European teams and we will have the option of visiting the nuclear power plants ourselves.
Będziemy natomiast korzystać z mieszanych europejskich zespołów i będziemy mieli możliwość sami wizytować elektrownie jądrowe.
EnglishSo The 99 work in teams of three.
Więc The 99 pracują w drużynach po trzy osoby.