"technology development" translation into Polish

EN

"technology development" in Polish

See the example sentences for the use of "technology development" in context.

Similar translations for "technology development" in Polish

technology noun
development noun
development adjective

Context sentences for "technology development" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubject: Accessing funding under EU Research Technology and Development Programmes
Przedmiot: Dostęp do finansowania w ramach europejskich programów w zakresie badań, technologii i rozwoju
EnglishAnd this is actually new technology still under development.
Jest to w zasadzie nowa technologia, ciągle rozwijana.
EnglishWhat I mean by that is that in some parts of the world, the government plays a key role in the development of technology.
W niektórych częściach świata rząd odgrywa decydującą rolę w rozwoju technologicznym kraju.
EnglishAlthough funding is scarce, it is crucial to technology development and to maintaining expertise.
Chociaż środki finansowe są ograniczone, to mają kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii i zachowania kompetencji.
EnglishHere, I believe that the primary issues are the huge subject of poverty, agriculture, development and technology.
Dlatego uważam, że kwestie nadrzędne stanowią ważne tematy ubóstwa, rolnictwa, rozwoju i technologii.
EnglishThe priorities should be energy content, eco-efficiency and low-emission technology and its development.
Wśród priorytetów należy wymienić zawartość energetyczną, ekoefektywność i technologię niskich emisji oraz ich rozwój.
EnglishThere are even block exemptions for certain categories - such as research and development and technology transfer.
Istnieją nawet wyłączenia grupowe dla niektórych kategorii – takich jak badania i rozwój oraz transfer technologii.
EnglishIt will also help to promote investment in environmentally friendly technology research and development and in recycling.
Pomoże nam ona także w promocji inwestycji w badania nad przyjaznymi środowisku technologiami, w rozwój i w recykling.
EnglishHowever we are following the issue, we are studying the latest technology development and there will be an evaluation in 2012.
Jednakże z uwagą śledzimy tę sprawę, badamy rozwój najnowszych technologii, a w 2012 roku zostanie przeprowadzona ocena.
EnglishAny changes must be made gradually and according to progress in the European Area of Justice and the development of technology.
Wszelkie zmiany należy wprowadzać stopniowo i zgodnie z postępem realizacji europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz rozwojem technologii.
EnglishYet the development of technology is too slow and its diffusion, especially to developing countries, is particularly slow.
Mimo to rozwój nowej technologii następuje zbyt powoli, a szczególnie powolne jest jej rozprzestrzenianie się, zwłaszcza do krajów rozwijających się.
EnglishAt the same time, sustainable energy development is also having a positive effect on the development of technology, economic growth and employment.
Jednocześnie zrównoważony rozwój energii wywiera także pozytywny wpływ na rozwój technologii, wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
EnglishAnd there's nothing precedented in the history of technology development of this kind of self-feeding growth where you go by orders of magnitude every few years.
Taki rodzaj samonapędzającego się rozwoju o kolejny rząd wielkości co parę lat jest bezprecedensowy w historii rozwoju technologii.
EnglishEuropean reference networks, technology standards and the development of telemedicine will bolster the cross-border cooperation that is already underway.
Europejskie sieci referencyjne, standardy technologiczne i rozwój medycyny na odległość wzmocnią współpracę transgraniczną, która już funkcjonuje.
EnglishI welcome these rules, as they not only reduce Europe's energy dependence and create new jobs, but also promote innovation in technology development.
Z zadowoleniem przyjmuję te przepisy, ponieważ nie tylko zmniejszają one zależność energetyczną Europy i tworzą nowe miejsca pracy, ale także sprzyjają innowacjom w rozwoju technologii.
EnglishHowever, investment in research, particularly in the area of integrated IT systems, is a contribution which we regard as essential for the development of technology in Europe.
Jednakże, inwestycje w badania, w szczególności w obszarze zintegrowanych obszarów IT stanowią wkład, który uznajemy za zasadniczy dla rozwoju technologii w Europie.
EnglishThis is due in part to climate change, but is also due to the development of technology which enables us to realise that a catastrophe has occurred and to communicate the fact of its occurrence.
Przyczyniają się do tego nie tylko zmiany klimatyczne, ale także rozwój technik wykrywania katastrof i komunikacji w celu powiadamiania o ich zajściu.
EnglishAs highlighted in the Single Market Act, the establishment of a radio spectrum programme is key for the enhancement of the digital society and the development of technology.
Jak podkreślono w Akcie o jednolitym rynku, utworzenie programu dotyczącego widma radiowego ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia społeczeństwa cyfrowego i rozwoju technologii.
EnglishWhat needs to happen now is further development of our technology along with development of the instrumentation that allows us to see this sort of fluorescence in the operating room.
Co powinno się teraz zrobić, to dalej rozwinąć naszą technologię z równoczesnym rozwojem narzędzi pozwalającym nam zastosować tego typu fluorescencję na sali operacyjnej.
EnglishNevertheless, the Commission is following technology development in the sector and, if alternative techniques emerge in the coming years, the debate might very well be reopened.
Niemniej jednak Komisja śledzi rozwój technologii w tym przemyśle, a jeżeli w najbliższych latach pojawi się technologia alternatywna, być może uda się ponownie otworzyć debatę.

Other dictionary words

English
  • technology development

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.