"technology sector" translation into Polish

EN

"technology sector" in Polish

See the example sentences for the use of "technology sector" in context.

Similar translations for "technology sector" in Polish

technology noun
sector noun

Context sentences for "technology sector" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey also need investment in the information technology sector, to make young people more familiar with new technologies.
Obszary te wymagają również inwestycji w sektor technologii informatycznych, dzięki którym młodzi ludzie staną się bardziej obyci z tymi technologiami.
EnglishThe Commission believes that Europe should lower the costs of clean energy and put industry at the forefront of the low-carbon technology sector.
Komisja jest zdania, iż Europa powinna obniżyć koszty czystej energii poprzez umieszczenie na pierwszym planie przemysłu sektora technologii niskoemisyjnej.
EnglishI call for European funds from the agricultural sector to be used to develop technology to adapt this sector for the fight against climate change.
Wzywam do wykorzystania funduszy unijnych sektora rolnictwa w celu opracowania technologii umożliwiających dostosowanie tego sektora do przeciwdziałania zmianom klimatu.
EnglishWe do not need to be reminded of the need for intensive development of the information technology sector and that we must ensure that our citizens have access to digital technology.
Nie trzeba też przypominać o potrzebie intensywnego rozwoju branży informatycznej i zapewnieniu obywatelom dostępu do technologii cyfrowej.
EnglishA well-functioning system for standard-setting is vital for the European economy as a whole and, in particular, for the information and communication technology sector.
Dobrze funkcjonujący system ustanawiania norm ma zasadnicze znaczenie dla całej europejskiej gospodarki, a w szczególności dla sektora technologii informatycznych i komunikacyjnych.
EnglishNevertheless, the Commission is following technology development in the sector and, if alternative techniques emerge in the coming years, the debate might very well be reopened.
Niemniej jednak Komisja śledzi rozwój technologii w tym przemyśle, a jeżeli w najbliższych latach pojawi się technologia alternatywna, być może uda się ponownie otworzyć debatę.
EnglishThe information and communication technology sector may be of strategic importance in the energy saving programme of the European Union and in increasing the competitiveness of European industry.
Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych może mieć strategiczne znaczenie w unijnym programie oszczędzania energii oraz w zwiększaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Other dictionary words

English
  • technology sector

Search for more words in the English-Japanese dictionary.