"tectonic" translation into Polish

EN

"tectonic" in Polish

See the example sentences for the use of "tectonic" in context.

Context sentences for "tectonic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is closely related to tectonic and volcanic activity of planets.
Wiąże się to w istotny sposób z aktywnością tektoniczną i wulkaniczną planet.
EnglishSo, that gives you an idea of the tectonic events or volcanic events which have happened on that planet.
Można sobie wyobrazić wymiar aktywności tektonicznej i wulkanicznej Marsa.
English. - (FR) Tectonic movements are manifested not only by earthquakes but also by volcanic eruptions.
na piśmie. - (FR) Ruchy tektoniczne wywołują nie tylko trzęsienia ziemi, ale też erupcje wulkanów.
EnglishBut these things did not happen because of some tectonic forces beyond our control.
Ale te zjawiska nie zaistniały wskutek oddziaływania jakichś tajemniczych ruchów tektonicznych leżących poza naszą kontrolą.
EnglishA great tectonic change is taking place before our eyes.
Na naszych oczach zachodzi wielka zmiana tektoniczna.
EnglishI'm going to layer in on top of this the tectonic plates.
Na samym szczycie nałożę na to płyty tektoniczne.
EnglishNo life without tectonic activity, without volcanic activity.
a jądrami radioaktywnymi jest oczywisty.
EnglishAnd the same thing about tectonic plates, you know?
To samo dotyczy teorii plyt tektonicznych, wiecie?
EnglishIt shifted the Earth's tectonic plates, sped up the planet's rotation and literally shortened the length of the day.
(Śmiech) Nie wiedziałam, jak zacząć, ale zgodziłam się.
EnglishThe age of the ocean, the tectonic plates, gives rise to a totally new phenomenon that we have heard about in this conference.
Wiek oceanu, płyty tektoniczne, dają początek zupełnie nowemu zjawisku, o którym słyszeliśmy na tej konferencji.
EnglishReleasing carbon dioxide from the earth's strata can cause the death of living beings as well as tectonic movements and earthquakes.
Uwalnianie dwutlenku węgla z pokładów ziemi może spowodować śmierć istot żywych oraz ruchy tektoniczne i trzęsienia ziemi.
EnglishAnd as these tectonic plates are spreading apart, magma, lava is coming up and filling those gaps, and you're looking land -- new land -- being created right before your eyes.
A gdy płyty tektoniczne rozchodzą się, magma, lawa, wylewa się i wypełnia szczeliny.
EnglishIt's coincident with the tectonic plate, the Juan de Fuca tectonic plate.
Zatem jest to system, o którym mówię, na zachodnim wybrzeżu -- idzie równo z płytą tektoniczną, z płytą tektoniczną Juan de Fuca.
EnglishIn plate tectonic theory, we knew that if you had plates collide, it made sense: they would crush into one another, you would thicken the crust, you'd uplift it.
Teoria tektoniki płyt mówiła, że jeśli zderzają się płyty, to miażdżą się wzajemnie, pokrywa ulega zgrubieniu i wypiętrza się.
EnglishYou look at some other scientific revolutions, and this case, I'm talking about the solar system, that's Copernicus, Darwin's evolution, and tectonic plates, that's Wegener.
Patrzycie na kilka innych naukowych rewolucji, w tym przypadku mówię o systemie słonecznym, mówię o Koperniku, teoria ewolucji Darwina oraz płyty tektoniczne, mam na myśli Wegenera.
EnglishI've been there six times: Four times I did work with National Geographic, making tectonic plate measurements; twice, I went with NASA doing remote sensing devices.
Byłem tam sześć razy, cztery razy pracowałem dla National Geographic, przy pomiarach płyty tektonicznej. ~~~ Dwa razy wybrałem się tam z NASA i pracowaliśmy nad urządzeniami do teledetekcji.

Other dictionary words

English
  • tectonic

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.