"teenage" translation into Polish

EN

"teenage" in Polish

EN teenage
volume_up
{adjective}

teenage (also: teen, youth)
teenage (also: teen)
teenage (also: teen-age)
Sometimes she would see a teenage boy sitting on the hood of the car.
Czasami ukazywał jej się nastoletni chłopiec, siedzący na masce.
The teenage king of Bhutan was also a curious man, but this was back in 1972, when he ascended to the throne two days after his father passed away.
Nastoletni król Bhutanu był ciekawym człowiekiem, W 1972 objął tron W 1972 objął tron w dwa dni po śmierci ojca.
teenage

Synonyms (English) for "teenage":

teenage

Context sentences for "teenage" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe murder of the teenage Belneyski sisters was not investigated.
Nie przeprowadzono śledztwa w sprawie morderstwa nastoletnich sióstr Belnejski.
EnglishBut it is my country that is proposing to send a young teenage man home to his death in Iran.
Jednak to mój kraj proponuje odesłanie młodego człowieka do Iranu, gdzie czeka go śmierć.
EnglishI was a Young Republican, a Teenage Republican, a leader in the Teenage Republicans.
Byłem Młodym Republikaninem, Nastoletnim Republikaninem, przewodniczącym Nastoletnich Republikaninów.
EnglishI am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys.
Osobiście jestem odpowiedzialna za sześć nastoletnich dziewczynek i dwóch nastoletnich chłopców.
EnglishAs a little boy, and through my teenage years, I became increasingly fascinated by the diversity of life.
Gdy byłem małym chłopcem i nastolatkiem coraz bardziej fascynowała mnie różnorodność życia.
EnglishSome of the highlights were things like "The Terminator," "Aladdin," the "Teenage Mutant Hero Turtles."
Niektóre z tych bardziej znanych to "The Terminator", "Aladdin", "Teenage Mutant Hero Turtles".
EnglishI spent my childhood and teenage years in the Soviet Union.
Jako dziecko i nastolatka mieszkałam w Związku Radzieckim.
EnglishThere is a teenage girl who just recently went out and knew that she needed 56 stars tattooed on the right side of her face.
Jest taka nastolatka, która niedawno stwierdziła, że czuje potrzebę, aby wytatuować sobie po prawej stronie twarzy 56 gwiazdek.
EnglishAnd this is a man who, 10 minutes ago, had just put his teenage son in the ground -- something I just can't even imagine.
A mowa o człowieku, który 10 minut wcześniej właśnie złożył swego nastoletniego syna do grobu -- coś, czego nawet nie potrafię sobie wyobrazić.
EnglishAnother way of putting it is you're not going to see anything that's powered by Vulcan technology, or teenage wizard hormones or anything like that.
Inaczej mówiąc, nie zobaczycie nic zasilanego technologią Wolkanów ze Star Treka, czy hormonami nastoletnich czarodziejek.
EnglishIn the past, teenage girls found to be sexually active outside marriage have been executed for so-called 'crimes of sexual chastity'.
W przeszłości na nastoletnich dziewczętach uprawiających seks pozamałżeński wykonywano egzekucje za tzw. "przestępstwa przeciwko seksualnej czystości”.
EnglishYou probably heard some of them: the man who surfed the wave, the teenage girl who recognized the danger because she had just been learning about tsunamis at school.
Mężczyzna, który surfował na fali. ~~~ Nastolatka, która rozpoznała zagrożenie, bo właśnie uczyła się w szkole o tsunami.
EnglishAs teenagers -- just think back to your teenage years -- we're going through a dramatic and often disproportionate change in our facial appearance.
Jako nastolatkowie -- przypomnijcie sobie siebie w tym wieku -- przechodzimy przez nagłą i zwykle nieproporcjonalną zmianę wyglądu naszej twarzy.
EnglishThese are groups of teenage girls who have taken on Web logs, bulletin boards, other kinds of cooperative infrastructure, and have used it to set up support gr
Są to grupy nastoletnich dziewczyn, które opanowały blogi, fora internetowe, inne struktury kooperatywne, i użyły ich w celu stworzenia gru
EnglishAnd one of our biggest successes is we get mail from teenage girls in the middle of Iowa who say, "I Googled Jessica Simpson and stumbled on your site.
Jednym z największych sukcesów było kiedy dostaliśmy maile od nastolatek ze środkowej Iowy mówiące: "Googlowałam Jessice Simpson i natknęłam się na waszą stronę.
English(PL) Madam President, yesterday, at a school in Winnenden, in southern Germany, a teenage madman named Tim Kretschner shot 15 people, mostly children.
(PL) Pani przewodnicząca! W dniu wczorajszym w szkole w Winnenden na południu Niemiec młodociany szaleniec Tim Kretschner zastrzelił piętnaście osób, w większości dzieci.
EnglishWhen the mobile telephone companies invented SMS, they had no idea what it was for; it was only when that technology got into the hands of teenage users that they invented the use.
Gdy operatorzy komórkowi wymyślili SMS-y, nie mieli pojęcia, po co. ~~~ Dopiero gdy ta technologia wpadła w ręce nastolatków wymyślono dla niej zastosowanie.
EnglishThe recent horrifying case of a teenage girl buried alive for talking to boys simply gives ammunition to those who say that Turkey has no place in the European Union.
Ostatni przerażający przypadek nastolatki pogrzebanej żywcem za rozmawianie z chłopcami daje mocne argumenty osobom twierdzącym, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca dla Turcji.
EnglishBut, on the other hand, it proposes that we provide sex education for children in order to reduce teenage pregnancy and the spread of sexually transmitted diseases.
Ale z drugiej strony proponuje, abyśmy zapewnili dzieciom edukację seksualną w celu ograniczenia liczby nastolatek w ciąży oraz rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową.
EnglishOf teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.
Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.