"telecom" translation into Polish

EN

"telecom" in Polish

volume_up
telecom {noun} [abbreviation]
EN

telecom {noun} [abbreviation]

volume_up
1. colloquial
Czy to też jest telekomunikacja?
At a meeting in September of that year, GN decided to move the production of headsets from GN Danavox to a new telecoms division.
Na spotkaniu we wrześniu tego samego roku zarząd GN zdecydował o przeniesieniu produkcji zestawów słuchawkowych z GN Danavox do nowego oddziału zajmującego się telekomunikacją.
For example, in areas such as telecoms, transport, construction and environmental services, doing business in Korea will be much easier in the future.
W przyszłości prowadzenie interesów z Koreą będzie zdecydowanie łatwiejsze na przykład w takich dziedzinach, jak telekomunikacja, transport, budownictwo i usługi ekologiczne.

Synonyms (English) for "telecom":

telecom

Context sentences for "telecom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishThere is a clear connection between this report and the telecom package.
Istnieje jasne powiązanie pomiędzy tym sprawozdaniem a pakietem telekomunikacyjnym.
EnglishThe Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website.
Pakistańskie biuro Telecom nakazało wszystkim dostawcom Internetu zablokowanie tej strony.
EnglishWe must therefore have the necessary ambition to make a success of this telecom package.
Dlatego musimy koniecznie postawić sobie za cel zapewnienie powodzenia pakietu telekomunikacyjnego.
EnglishWe started talking with a local telecom provider called Voilà, which is a subsidiary of Trilogy International.
Podjęliśmy współpracę z lokalnym operatorem sieci Voilà, zależnym od Trilogy International.
EnglishTelecom Ardens - Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Belgium
Telecom Ardens - Medialaan 40 B- 1800 Vilvoorde Belgia
EnglishWhat does the telecom package achieve in this respect?
Co w tym względzie przynosi pakiet telekomunikacyjny?
EnglishSomebody rightly mentioned the telecom package.
Ktoś słusznie nawiązał do pakietu telekomunikacyjnego.
EnglishWhat else will the telecom package regulate?
Co jeszcze będzie regulować pakiet telekomunikacyjny?
EnglishMany of these legal or regulatory issues are likewise improved with the review of the Telecom Package.
Wiele z tych kwestii prawodawczych i regulacji wykonawczych ulegnie polepszeniu wraz z przeglądem pakietu telekomunikacyjnego.
EnglishWhy is the telecom package so important?
Dlaczego pakiet telekomunikacyjny jest tak ważny?
EnglishTelecom (signature of acts)
Pakiet telekomunikacyjny (podpisanie aktów)
EnglishThis telecom package has been made much more customer friendly and so an important contribution has been made to consumer protection.
Pakiet telekomunikacyjny stał się o wiele bardziej przyjazny dla klienta, przyczyniając się przez to do ochrony konsumenta.
EnglishThis is good news in the interest of a level playing field for the provision and use of telecom services across borders in Europe.
To dobra wiadomość w interesie wyrównanych szans świadczenia i korzystania z usług telekomunikacyjnych ponad granicami w Europie.
EnglishThe United States is jumping through hoops to defend Boeing against Airbus and the Argentinean Government is threatening to expropriate Telecom.
Stany Zjednoczone pokonują przeszkody, aby ochronić Boeinga przed Airbusem, a argentyński rząd grozi wywłaszczeniem Telecomu.
EnglishMr President, the telecom package is an important step forward in modernising and harmonising telecommunications in Europe.
Pani przewodnicząca! Pakiet telekomunikacyjny stanowi ważny krok naprzód w dziedzinie modernizacji i harmonizacji sektora telekomunikacyjnego w Europie.
EnglishThis is the signal for an open and competitive single market, for telecom companies and for Europe's 500 million consumers alike.
Jest to jednocześnie sygnał dla otwartego i konkurencyjnego jednolitego rynku, dla firm telekomunikacyjnych oraz dla 500 milionów konsumentów w Europie.
EnglishIt will show that the single telecom market in Europe is open for business in the interests of a strong industry and of an empowered consumer.
Pokaże, że jednolity rynek telekomunikacyjny w Europie jest otwarty na biznes w interesie silnego sektora oraz konsumenta, któremu przysługują określone prawa.
EnglishWe have before us an important event, because in a moment, Mrs Torstensson and I will sign some very important documents related to the 'Telecom' package.
Mamy przed sobą ważne wydarzenie, podpiszemy za chwilę z panią minister Asa Torstensson bardzo ważne dokumenty związane z pakietem telekomunikacyjnym.
EnglishThe telecom package should not affect copyright, but the lobbyists have nevertheless gained a hearing especially for this in the proposal.
Pakiet telekomunikacyjny nie powinien mieć wpływu na prawa autorskie, jednak w tym wniosku i tak wzięto pod uwagę postulaty lobbystów szczególnie dotyczące tej kwestii.