"telecommunications market" translation into Polish

EN

"telecommunications market" in Polish

See the example sentences for the use of "telecommunications market" in context.

Similar translations for "telecommunications market" in Polish

telecommunications noun
telecommunication noun
market noun
to market verb

Context sentences for "telecommunications market" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNational telecommunications market regulators should cooperate more closely with BERT and the European Commission.
Krajowe organy regulacyjne rynków telekomunikacyjnych powinny ściślej współpracować z BERT i z Komisją Europejską.
EnglishThe new rules will also help regulate the telecommunications market and ease the arrival of new services onto the market.
Nowe przepisy pomogą też w regulacji rynku telekomunikacyjnego i ułatwią wprowadzenie nowych usług na rynek.
EnglishFirstly, we need a well-functioning pro-competition telecommunications market at European level.
Po pierwsze, potrzeba nam dobrze funkcjonującego, sprzyjającego konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych na szczeblu europejskim.
EnglishThe opening of the telecommunications market has gathered pace since the second half of the 1990s, noticeably improving the level of services.
Proces otwierania rynku telekomunikacyjnego nabrał tempa w drugiej połowie lat 90., co znacząco polepszyło poziom usług.
English. - (LT) The liberalisation of the European telecommunications market has been beneficial to the whole of the European Union.
na piśmie. - (LT) Liberalizacja europejskiego rynku telekomunikacyjnego przyniosła korzyści wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission sends a green paper to the European Council on the development of the common market for telecommunications services and equipment.
Komisja przesyła Radzie Europejskiej zieloną księgę w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego.
English. - (RO) The liberalization of the telecommunications market, which has been carried out by the EU for 10 years, is an undisputed success.
na piśmie. - (RO) Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego dokonywana przez Unię Europejską przez ostatnie 10 lat jest niewątpliwym sukcesem.
EnglishI agree with the Commission that the telecommunications market still needs control until it begins to work in line with general competition laws.
Podzielam stanowisko Komisji, że rynek telekomunikacyjny wymaga nadal kontroli do czasu, gdy zacznie funkcjonować zgodnie z ogólnymi regułami konkurencji.
EnglishI regret to say that overall we have allowed an opportunity to give much greater European added value to the telecommunications market to slip through our grasp.
Z przykrością stwierdzam, że pozwoliliśmy wyśliznąć nam się okazji na uzyskanie znacznie większej wartości dodanej dla rynku telekomunikacji.
EnglishHowever, we cannot ignore the context in which these proposals are made, namely the liberalisation and advance of the internal market for telecommunications.
Nie możemy jednak nie dostrzegać kontekstu, w którym propozycje te zostały przedstawione, tzn. liberalizacji i rozszerzenia rynku wewnętrznego dla telekomunikacji.
English. - (ET) The new rules presented in the new telecommunications package will help regulate the telecommunications market and promote consumer protection.
na piśmie. - (ET) Nowe przepisy przedstawione w nowym pakiecie telekomunikacyjnym pomogą w uregulowaniu rynku telekomunikacyjnego i będą promować ochronę konsumenta.
EnglishIt gives powers to private companies to introduce restrictions on the use of the internet, and is one more example of the liberalisation of the European telecommunications market.
Daje ona prawo przedsiębiorstwom prywatnym do wprowadzenia ograniczeń w wykorzystywaniu Internetu i stanowi kolejny przykład liberalizacji europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Other dictionary words

English
  • telecommunications market

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Italian dictionary.