"telephone numbers" translation into Polish

EN

"telephone numbers" in Polish

See the example sentences for the use of "telephone numbers" in context.

Similar translations for "telephone numbers" in Polish

telephone noun
telephone adjective
to telephone verb
to number verb
number noun
number adverb
Polish

Context sentences for "telephone numbers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be easier for people to take telephone numbers with them when changing operators.
Ułatwione zostanie również zachowanie numeru przy zmianie operatora.
English{ Name and address } [ Country name in the language of the text, NO telephone, fax numbers, e-mail
{ Nazwa i adres } [ Nazwa kraju w jezyku, w którym jest tekst, numer telefonu, numer faxu, adrse e- mail lub strona internetowa ]
EnglishAt present, in order to find out what Europe's position is, we need to know 27 telephone numbers, one for each Member State.
Obecnie osoba pragnąca poznać europejskie stanowisko musi znać 27 numerów telefonów do każdego z państw członkowskich.
EnglishThe filter is also effective against firms using telephone numbers which charge very high call rates.
Filtr ten zapewnia także skuteczną ochronę przed firmami wykorzystującymi numery telefonów, pobierającymi niezwykle wysokie opłaty za rozmowę.
EnglishWe are talking telephone numbers!
EnglishUnder this agreement, personal data such as the telephone numbers and e-mail addresses of air passengers are transferred and stored for years.
Na mocy przedmiotowej umowy dane osobowe pasażerów w transporcie lotniczym, takie jak numery telefonów i adresy e-mail, są przekazywane i latami przechowywane.

Other dictionary words

English
  • telephone numbers

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Russian-English dictionary.