"television radio" translation into Polish

EN

"television radio" in Polish

See the example sentences for the use of "television radio" in context.

Similar translations for "television radio" in Polish

television noun
radio noun
Polish
radio adjective
Polish

Context sentences for "television radio" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this House we regret the closure last May of Radio Caracas Televisión.
Ubolewamy wszyscy nad zamknięciem w maju Radio Caracas Televisión.
EnglishYou can use all the radio stations, television stations."
Kiedy pokazałem im statystykę, zgodzili się udostępnić radio i telewizję.
EnglishPoland is one of the largest producers of television, radio and domestic electrical appliances in Europe.
na piśmie - Polska jest jednym z największych producentów sprzętu RTV/AGD w Europie.
EnglishPaul worked for years on the Cameroonian national radio and television, and he spoke about health issues.
Paul pracował przez wiele lat w państwowym radiu i telewizji Kamerunu, i mówił o problemach zdrowia.
EnglishI plan to use it on television, radio and the Internet.
Postanowiłem używać go w telewizji, w radio i w Internecie.
EnglishWhat is more, the main daily newspapers and radio and television stations were placed under close government control.
Co więcej największe dzienniki, stacje radiowe i telewizyjne znalazły się pod ścisłą kontrolą rządu.
EnglishIt must carry out the adopted reforms in full and ensure the independence of Montenegro's radio and television.
Czarnogóra powinna w pełni wykonać przyjęty plan reform i zapewnić niezależność swojego radia i swojej telewizji.
EnglishEnsuring free access to information, freedom of the press, television, radio and especially the Internet is key.
Kluczem jest zapewnienie swobodnego dostępu do informacji, wolność prasy, telewizji, radia, a szczególnie Internetu.
EnglishSo I welcome the continued ban on advertising of prescription medicines on television, radio, and in the print media.
Toteż z zadowoleniem przyjmuję podtrzymanie zakazu reklam leków wydawanych na receptę w telewizji, radiu i prasie.
EnglishIf you put different communication technologies on this logarithmic graph, television, radio, telephone were adopted in decades.
Rozmaite technologie komunikacyjne: telewizja, radio czy właśnie telefon przyswoiliśmy w ciągu kilku dekad.
EnglishInterference in information content by the proprietors of television or radio stations is a breach of democratic standards.
Ingerowanie w treści informacyjne przez właścicieli stacji telewizyjnych i radiowych narusza standardy demokracji.
EnglishThe Committee on Culture and Education sees radio and television as vital media for disseminating culture and language.
Komisja Kultury i Edukacji uważa, że radio i telewizja odgrywają zasadniczą rolę w szerzeniu kultury i upowszechnianiu języka.
EnglishWe have therefore rejected any so-called 'push channels', such as advertisements on the radio, television or in newspapers.
Dlatego odrzuciliśmy tak zwane kanały typu "push”, jakimi są reklamy nadawane przez radio, telewizję i publikowane w prasie.
EnglishThe Italian parliament's supervisory committee on radio and television is not meeting, which is also against the law.
Nie odbywają się posiedzenia nadzorczej komisji ds. radia i telewizji przy włoskim parlamencie, co również jest sprzeczne z prawem.
EnglishVAT arrangements for radio and television broadcasting and other services (vote)
Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (głosowanie)
EnglishI also voted in favour of the amendments which prohibit the provision of information on drugs both on television and radio and in the press.
Głosowałem też za przyjęciem poprawek, które zabraniają dostarczania informacji na temat leków w telewizji, radiu oraz prasie.
EnglishThe closure of radio and television channels and the violent suppression of student demonstrations speak of a totalitarian regime.
Zamykanie kanałów radiowych i telewizyjnych oraz brutalne tłumienie studenckich demonstracji to działania znamienne dla reżimu totalitarnego.
EnglishAnd it's based on the cochlear of your ear, able to pick up internet, wireless, television signals and radio signals, in the same chip.
Opiera się on na ślimaku w ludzkim uchu. ~~~ Wychwytuje sygnał bezprzewodowego internetu, telewizję i radio, wszystko w jednym układzie.
EnglishAnd there was a campaign in Australia that involved television and Internet and radio commercials to lift the sense of urgency for the people there.
Oto kampania w Australii, w której były reklamy w telewizji, Internecie i radio, by wzbudzić poczucie nagłości wśród wszystkich ludzi.
EnglishHe also intends to go on crushing freedom of expression by closing down the media, as he has done with Radio Caracas Televisión.
Ma również zamiar dalej niszczyć wolność wyrażania opinii poprzez zamykanie środków masowego przekazu, jak to miało miejsce w przypadku Radio Caracas Televisión.

Other dictionary words

English
  • television radio

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.