"tell him that" translation into Polish

EN

"tell him that" in Polish

See the example sentences for the use of "tell him that" in context.

Context sentences for "tell him that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
EnglishCall Orrin Spence and tell him that Brad is trying to hijack my coalition.
Zdzwońcie do Orrina Spence' a i powiedz mu, że Brad próbuje podkopać moją koalicję.
EnglishOr you could tell him that you're into him and then you could both be happy.
Albo mogłabyś mu powiedzieć czo czujesz do niego i wtedy oboje bylibyście szczęśliwi.
EnglishNow Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
EnglishNow you tell him that moral issues are not resolved through polls
Teraz powiedz mu że moralne zasady eutanazji nie były poddane w głosowaniu.
Englishfor he knoweth not that which shall be; for who can tell him how it shall be?
Że nie wie, co ma być; bo kiedy się co stanie, któż mu oznajmi?
EnglishMr President, I had to tell him that unfortunately this is true.
Panie przewodniczący! Musiałem mu powiedzieć, że niestety jest to prawda.
EnglishAnd he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
Możemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
EnglishAlexander had a story that his mother used to tell him, and he went out to conquer the world.
Aleksander [Wielki] miał opowieść, którą opowiadała mu jego matka, i wyruszył w drogę, by podbić świat.
EnglishIndeed, what farmer needs Brussels to tell him not to allow his assets to degrade?
W istocie który rolnik potrzebuje, by Bruksela powiedziała mu, że nie może dopuścić do degradacji swojego majątku?
EnglishYou tell him, " The only man ever heard him call on Jesus. "
Przekaż mu, " Chciałbym porozmawiać z osobą nazywaną Jesus. "
EnglishPlease could he also tell him that it is not sensible to try to set the geographical frontiers of Europe.
Czy mógłby także powiedzieć mu, że to nie jest rozsądne próbować ustanawiać geograficzne granice Europy?
Englishdoctor and tell him/ her that you have taken more.
nie do lekarza i poinformować o przyjęciu dodatkowej dawki.
EnglishBF: Richard you tell him, it's your last year. ~~~ (Laughter)
BF: Richard, ty mu powiedz, to twój ostatni rok.
Englishdoctor and tell him/ her that you have taken more.
do lekarza i poinformować o przyjęciu dodatkowej dawki.
EnglishAnd I said, "Well, tell him that I am a photographer."
Odpowiedziałem: "Powiedz mu, że jestem fotografem".
EnglishAnyway, so I couldn't tell him any of that.
W każdym razie nie mogłem mu powiedzieć żadnej z tych rzeczy.
EnglishI said, "Well, tell him that I was asked by this little girl's grandmother to find a family for her."
Czego chcesz?". ~~~ Odparłem: "Powiedz mu, że babcia małej dziewczynki poprosiła mnie, bym znalazł dla niej rodzinę".
EnglishIt'll pick you up, and then we're going to call your doctor, tell him about it.
Zabierze pana z domu, a my w tym czasie skontaktujemy się z pańskim lekarzem, Prześlemy mu sygnał, który otrzymaliśmy - ten o ataku serca.
EnglishI was ready to tell him, "Listen, if someone such-and-such comes tomorrow, please tell him that it was a mistake.
Byłem gotowy powiedzieć mu: "Słuchaj, jeżeli ktoś taki-a-taki zjawi się tu dzisiaj, powiedz, że to był błąd.

Other dictionary words

English
  • tell him that

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.