"tell my" translation into Polish

EN

"tell my" in Polish

See the example sentences for the use of "tell my" in context.

Context sentences for "tell my" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
EnglishI tell them my story, that I am HIV-positive, but my child is HIV-negative.
* *Opowiadam im moją historię:* *że mam HIV,* *ale moje dziecko nie jest zarażone.
EnglishLet me just tell you, briefly, my personal journey, which led me to come to this point.
Pozwólcie mi krótko opowiedzieć moją osobistą podróż, która przywiodła mnie aż tutaj.
EnglishThe name of the show is based on this story that I have to tell you about my mother.
Tytuł przedstawienia opiera się na historii, którą muszę wam opowiedzieć, o mojej matce.
EnglishMy officials tell me that you have produced a highly factual and competent report.
Moi urzędnicy powiedzieli mi, że przygotowali Państwo bardzo rzeczowe i fachowe sprawozdanie.
EnglishI need hardly tell you that my group and I unreservedly endorse this report.
Myślę, że jest oczywiste iż ja i moja grupa w pełni i bez zastrzeżeń popieramy to sprawozdanie.
EnglishGo and tell my servant David, Thus saith Jehovah, Shalt thou build me a house for me to dwell in?
Idź a mów do sługi mego Dawida: Tak mówi Pan: Izali mi ty zbudujesz dom ku mieszkaniu?
EnglishAll my experts tell me that the existing standard can be used for all hand-held devices.
Wszyscy moi eksperci mówią mi, że standard ten można zastosować do wszystkich podręcznych urządzeń.
EnglishNow as soon as I had this idea, I decided I wouldn't tell my wife.
Jak tylko wpadłem na ten pomysł, zdecydowałem, że nie powiem żonie.
EnglishMadam President, I have a little story to tell to illustrate my point.
Pani przewodnicząca! Aby zilustrować problem, który pragnę przedstawić, przytoczę krótką opowieść.
EnglishGo and tell David my servant, Thus saith Jehovah, Thou shalt not build me a house to dwell in:
Idź, a mów do Dawida, sługi mego: Tak mówi Pan: Nie ty mi będziesz budował domu do mieszkania;
EnglishRemember I said I'd tell you my wish when the time was right?
Pamiętasz, gdy mówiłam, że powiem swoje życzenie, gdy nadejdzie czas?
EnglishI said, "If you make, actually, 'Tell me my balance.'
"Umieszczając tylko link do stanu rachunku, dacie im wybór, zamiast przymusu.
EnglishI never saw anybody to tell my story to them so they could advise me or do therapy.
Nie miałem nikogo komu mógłbym opowiedzieć swoją historię, tak, żeby mi doradził lub przeprowadził terapię.
EnglishI hardly need tell you which way my political group leans.
Nie muszę chyba mówić, którą drogę popiera moje ugrupowanie polityczne.
EnglishI can tell you that my colleague, Commissioner Špidla, and I are very aware of these problems.
Mogę panią zapewnić, że ja i mój kolega, komisarz Špidla, jesteśmy bardzo świadomi tych problemów.
EnglishLet me tell you my personal view; it is unacceptable.
Pozwolą Państwo, że wyrażę swoje osobiste zdanie; to jest niedopuszczalne.
EnglishAll this to tell you that if my father became a forger, actually, it was almost by accident.
Mówiąc to wszystko, jeśli mój ojciec został fałszerzem, to w rzeczywistości było to niemal przypadkiem.
EnglishLet me tell you some of my own views on EU-US relations and why I think the TEC is of importance.
Przedstawię teraz mój własny pogląd na stosunki UE- USA oraz powiem, dlaczego uważam TEC za istotną.
EnglishI wish briefly to tell my fellow Members that we are at the end of a very long negotiation.
Chciałbym poinformować moje koleżanki i kolegów w tej Izbie, że jesteśmy na finiszu bardzo długich negocjacji.

Other dictionary words

English
  • tell my

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.