"tell things" translation into Polish

EN

"tell things" in Polish

See the example sentences for the use of "tell things" in context.

Context sentences for "tell things" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedłszy, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.
EnglishAnd he took again the twelve, and began to tell them the things that were to happen unto him,.
A on wziąwszy zasię z sobą onych dwanaście, począł im powiadać, co nań przyjść miało,.
EnglishAnd the people said unto me, Wilt thou not tell us what these things are to us, that thou doest so?
I mówił lud do mnie: I nie oznajmiszże nam, co nam te rzeczy znaczą, które ty czynisz?
EnglishI'm going to tell you two things today: One is what we have lost, and two, a way to bring it back.
Opowiem dzisiaj o dwóch rzeczach: Po pierwsze, że przegraliśmy, a po drugie, jak to naprawić.
EnglishAnd he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
Możemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
EnglishAnd so when I heard that eye specialist tell me all the things, a big fat "no," everybody imagines I was devastated.
Więc kiedy doktor powiedział NIE, może się wszystkim wydawać, że byłam zdewastowana.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, amongst friends one can speak frankly and tell things as they are.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Wśród przyjaciół można mówić otwarcie i bezpośrednio.
EnglishWe have sent therefore Judas and Silas, who themselves also shall tell you the same things by word of mouth.
Przetoż posłaliśmy Judasa i Sylę, którzy wam i ustnie toż powiedzą.
EnglishThat website could tell you things about that object.
Taka strona mogłaby dostarczyć informacji o tym przedmiocie.
EnglishIf I told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things?
Jeźliż gdym wam ziemskie rzeczy powiadał, a nie wierzycie, jakoż, będęli wam powiadał niebieskie, uwierzycie?
EnglishNow is the time to tell things as they are.
Teraz jest czas, żeby przedstawić sprawy tak, jak one wyglądają.
EnglishAnd he said, Tell these things unto James, and to the brethren.
A wyszedłszy, szedł na inne miejsce.
EnglishThey will tell me about things they do not like.
Oni mówią mi o sprawach, które im się nie podobają.
EnglishBecause from what I can tell, the three things gay Americans seem to want most are to join the military, get married and start a family.
Z tego co wiem, geje w Ameryce pragną być w armii, zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę.
EnglishSo I'm going to tell you three things about this today.
EnglishThe sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.
Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.
EnglishLet us tell things as they are.
Powiedzmy sobie, jak wygląda stan rzeczy.
EnglishMy brief, as you've just heard, is to tell you about statistics -- and, to be more precise, to tell you some exciting things about statistics.
A dokładniej, mówienie rzeczy ekscytujących. ~~~ Jest to... ~~~ A dokładniej, mówienie rzeczy ekscytujących.
EnglishThe crisis has led to job losses and family trauma; the least we can do is to learn lessons from this and tell things as they are.
Kryzys doprowadził do utraty zatrudnienia i dramatu w rodzinach; możemy więc przynajmniej wyciągnąć wnioski i powiedzieć, jak sprawy wyglądają naprawdę.
EnglishLet's do some mathy thing, and with luck it'll work out the answer and try and tell us some interesting things things about related math.
Powiedzmy... Może trochę matematyki i przy odrobinie szczęścia obliczy nam odpowiedz i spróbuje opowiedzieć interesujące rzeczy, oraz matematykę związaną z tym problemem.

Other dictionary words

English
  • tell things

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.