"tell us about" translation into Polish

EN

"tell us about" in Polish

See the example sentences for the use of "tell us about" in context.

Context sentences for "tell us about" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
EnglishNow, Mr Kamall, I suppose you are going to tell us about fishermen in London?
Teraz pan poseł Kamall chyba chce opowiedzieć nam o rybakach w Londynie?
EnglishLarry Lessig: So what he does is he begins to tell us about these three videos.
Larry Lessig: zatem zaczyna opowiadać nam o tych trzech nagraniach.
EnglishThe first one is, What does it tell us about our ideas, about what motivates people to do things?
Po pierwsze, co ona mówi o naszych pomysłach? ~~~ Co motywuje ludzi do robienia rzeczy?
EnglishOK, the first question: What do they tell us about why people do things?
Ok, pierwsze pytanie: Co mówią nam o tym, czemu ludzie działają?
EnglishWe can begin to see the underlying narratives that propel us forward and tell us about what's going on.
Możemy zacząć dostrzegać leżące u podłoża narracje, które nas napędzają i mówią co się dzieje.
EnglishCA: I mean, speaking of which, tell us about --
Pammy -- jedna z naszych marek, która zdawało nam się, mogła rywalizować z Coca-Colą.
EnglishIs there an evaluation, and if so, could you tell us about its main conclusions?
Czy istnieje jakaś ocena, a jeżeli tak, to czy mogą nas państwo poinformować o płynących z niej najważniejszych wnioskach?
EnglishSecondly, what does it tell us about the rest of the building?
Po drugie, co to nam mówi o reszcie budynku?
EnglishSixthly, can the Commission tell us about its negotiations with Libya, the purpose of these negotiations and their current status?
Po szóste, czy Czy Komisja może skomentować negocjacje z Libią, ich cele i obecny status?
EnglishIf the site is spam, tell us about it!
Jeśli dana witryna zawiera spam, poinformuj nas o tym.
EnglishMoreover, they tell us about the vulnerability of States that import compared to States that hold a monopoly.
Co więcej, są one dla nas dowodem wrażliwości państwa prowadzącego import w porównaniu do państwa dysponującego monopolem.
EnglishWhat does it tell us about these conflicts?
Co nam to mówi o tych konfliktach zbrojnych?
EnglishJust tell us about this new wonder drug.
Opowiedz nam o tych nowych cudownych prochach.
EnglishWhat can the Redwoods tell us about ourselves?
EnglishIf you believe a site is engaged in buying or selling links that pass PageRank, please tell us about it.
Jeśli uważasz, że witryna jest wykorzystywana do kupowania lub sprzedawania linków dopuszczanych przez algorytm PageRank, poinformuj nas o tym.
EnglishIt seems important for the director of the agency to tell us about any transfers between titles exceeding the 10% threshold.
Wydaje się istotne, aby dyrektor agencji informował nas o wszelkich zmianach w zakresie przeznaczenia środków powyżej progu 10%.
EnglishSo they came to me -- CNN -- and they said, "Professor Seligman, would you tell us about the state of psychology today?
Przyszli do mnie dziennikarze CNN i mówią, "Profesorze Seligman,” "czy może Pan nam opowiedzieć o kondycji współczesnej psychologii?”
EnglishChris Anderson: Tell us -- just while we see if someone has a question -- just tell us about one of the other things that you've worked on.
Chris Anderson: Opowiedz nam - w międzyczasie jak czekamy na pytania od publiczności - nad czym jeszcze pracowałaś.
EnglishAs Members of the European Parliament, we are constantly being confronted by citizens who tell us about the shortcomings of the system.
Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego jesteśmy ciągle konfrontowani z obywatelami, którzy mówią nam o wadach systemu.

Other dictionary words

English
  • tell us about

Moreover, bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.