"tell us more" translation into Polish

EN

"tell us more" in Polish

See the example sentences for the use of "tell us more" in context.

Similar translations for "tell us more" in Polish

to tell verb
us pronoun
Polish
US noun
Polish
more adjective
more adverb
more determiner
Polish
many adverb
many pronoun

Context sentences for "tell us more" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou will have more support here from us if you tell us more about what is going on in the Council.
Uzyska Pani od nas większe wsparcie, jeżeli powie nam Pani o przebiegu prac na forum Rady.
EnglishPerhaps you could tell us more about this.
Być może potrafi pan udzielić nam bardziej szczegółowych informacji na ten temat.
EnglishCommissioner, please tell us more about the timing and implementation of these project bonds.
Panie Komisarzu! Proszę o więcej informacji o czasie i sposobie wdrażania tych obligacji na finansowanie projektów.
EnglishCould you tell us more about this?
Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej?
EnglishI hope the Commissioner can tell us more about the use being made of the funds for the promotion of democracy and the rule of law.
Mam nadzieję, że pan komisarz powie nam więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywanie są fundusze na upowszechnianie demokracji i rządów prawa.
EnglishWe hope that the Commission and the Council will be able to shape such a strategy in the future and we would be happy if they could tell us more about that.
Mamy nadzieję, że Komisja i Rada będą w stanie w przyszłości opracować taką strategię i bylibyśmy radzi, gdyby mogły nam o tym nieco więcej powiedzieć.
EnglishBecause as we heard yesterday, countries can lose stars from their flags, but they can also lose press freedom, as I guess Americans among us can tell us more about.
Ponieważ jak słyszeliśmy wczoraj, kraje mogą tracić gwiazdki ze swoich flag, ale mogą również tracić wolność prasy, jak sądzę Amerykanie między nami, mogą coś o tym powiedzieć.

Other dictionary words

English
  • tell us more

Moreover, bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.