"tell us which" translation into Polish

EN

"tell us which" in Polish

See the example sentences for the use of "tell us which" in context.

Context sentences for "tell us which" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Presidency should tell us which Member States were against.
Prezydencja powinna powiedzieć nam, które państwa członkowskie były przeciwne.
EnglishCould you please tell us which Heads of Government of which Member States we are talking about?
Czy może nam pan powiedzieć, o których szefach rządów których państw członkowskich rozmawiamy?
EnglishWould you be so kind as to tell us which party has been in government in Ireland for the last 30 years?
Czy byłby Pan uprzejmy nam przypomnieć, jaka partia rządzi w Irlandii od trzydziestu lat?
EnglishTell us which PLATFORM you're on and we'll lead the way!
Powiedz nam, z jakiej PLATFORMY korzystasz, a my zajmiemy się resztą!
EnglishTell us which industry you're in - and we'll lead the way!
Powiedz nam, w jakiej branży działasz, a my zajmiemy się resztą!
EnglishYou ask us, you did that in your reply, to put pressure on governments, so tell us which ones.
Prosi nas Pani - co uczyniła Pani w swojej odpowiedzi - o wywarcie presji na rządy, zatem proszę nam powiedzieć, na które.
EnglishWe ask these amnesiac patients to tell us which one they own, which one they chose last time, which one is theirs.
Prosimy tych pacjentów, aby powiedzieli nam, która należy do nich, którą wybrali ostatnim razem, która jest ich.
EnglishThat is why we are asking the Council, if it does not agree with this budget increase, to tell us which objectives it does not want to be met.
Dlatego prosimy, by Rada, jeśli nie zgadza się na zwiększenie budżetu, powiedziała nam, z realizacji których założeń chce zrezygnować.
EnglishWould the Council be able to tell us which of the other towns are ready to participate in the mission in terms of troops, equipment and as well as money?
Czy Rada może nam powiedzieć, które z pozostałych miast już są gotowe, by uczestniczyć w misji, zapewniając wojsko, sprzęt oraz pieniądze?
EnglishI ask you now to tell us which language versions were available when the agreement was published in the Official Journal on 13 January.
Zwracam się obecnie do pana o poinformowanie nas, które wersje językowe były dostępne w chwili publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym w dniu 13 stycznia.
EnglishTell us which firms have received European money; tell us which of Mr Ben Ali and his wife's companies were supported by European money.
Proszę nam powiedzieć, które przedsiębiorstwa je otrzymały: które z przedsiębiorstw prezydenta Ben Alego i jego żony były wspierane za pomocą pieniędzy europejskich.

Other dictionary words

English
  • tell us which

Search for more words in the English-Turkish dictionary.