"telling them" translation into Polish

EN

"telling them" in Polish

See the example sentences for the use of "telling them" in context.

Context sentences for "telling them" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat exactly are you telling them, in terms of what they are permitted or forbidden to do?
Co dokładnie im pan mówi, w zakresie tego, co jest im dozwolone a co zakazane?
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Nagle mówisz im, żeby przestali to robić żeby zrobić coś innego.
EnglishI began the speech by telling them the story of what had just happened the day before in Nashville.
Opowiedziałem ją tak samo, jak przed chwilą opowiedziałem Wam.
EnglishBut start telling them, you know, we're going to try to do it in Nigeria -- everyone runs away.
Ale jak tylko wspomnimy, że w Nigerii, wszyscy uciekają.
EnglishNo, it's not, because he is not telling them what to do.
Nie, to nie to. ~~~ Ponieważ on nie mówi im, co mają robić.
EnglishI would ask that we complain to the police, telling them that it is forbidden to obstruct visits.
Chciałbym prosić, abyśmy wnieśli skargę do policji, informując zarazem, że utrudnianie wstępu jest zabronione.
EnglishTry telling them that it all costs too much.
Spróbujcie powiedzieć im, że to wszystko zbyt dużo kosztuje.
EnglishStart with telling them what the market is.
Zacznij od opisania sytuacji rynkowej i twojego planu.
EnglishAnd there was something incredibly profound about sitting down with my closest friends and telling them what they meant to me.
Było coś niesamowicie głębokiego w byciu razem z moimi przyjaciółmi i mówieniu im, jak wiele dla mnie znaczą.
EnglishI'm telling them, "You come with me over this way."
EnglishThey are telling them to stay calm and be careful.
EnglishA lot of the kids who had been adopted actually wrote back to the other kids, telling them about what their life was like with their new families.
Wiele dzieci oddanych do adopcji pisywało do reszty, opowiadając o swoim życiu w nowej rodzinie.
EnglishIt would mean that, even before birth, mothers are warning their children that it's a wild world out there, telling them, "Be careful."
Znaczyłoby to, że nawet przed urodzeniem matki ostrzegają swoje dzieci że wkroczą w trudny świat, mówiąc im, "uważajcie.
EnglishWhy are we not creating opportunities for our young people, but instead telling them that we need labour migration from overseas?
Dlaczego nie stwarzamy możliwości dla ludzi młodych, lecz zamiast tego mówimy im, że potrzebujemy migracji zarobkowej spoza Europy?
EnglishMany times when I talk to people, I keep telling them one thing: don't tell me hundred ways how you cannot respond to this problem.
Wielokrotnie rozmawiając z ludźmi powtarzam im: nie opowiadaj mi o stu przeszkodach które uniemożliwiają rozwiązanie tego problemu.
EnglishNow when I started talking to companies and telling them that we wanted to tell this story, and they said, "No, we want you to tell a story.
Kiedy zacząłem rozmowy z firmami, opowiadając im, że mam do przedstawienia tę historię, oni odpowiadali: "Chcemy, żebyś ją przedstawił.
EnglishThe parliament of Lithuania is telling them that their sexual orientation is something that they should be ashamed of and from which children need to be protected.
Parlament Litwy mówi im, że ich orientacja seksualna jest czymś, czego powinni się wstydzić i przed czym należy chronić dzieci.
EnglishHe was telling them they no longer had any moral authority, that nobody needed them for emotional support anymore, and they were not really the providers.
Mówił, że nie mają już autorytetu moralnego, że nikomu nie jest potrzebne ich emocjonalne wsparcie, że nie są już właściwie żywicielami.
EnglishThey have not informed people of their rights; they have not been telling them what they are entitled to do and which options are open to patients.
Nie poinformowały swoich obywateli o ich prawach; nie powiedziały im do czego są uprawnieni, ani też jakie możliwości pozostają w ich dyspozycji.
EnglishOne could be forgiven for wondering how stressful it was for the citizens bombarded with information on a daily basis telling them that they should be vaccinated.
Można zapytać, jaki jest koszt stresu, jakiego doznali obywatele, którzy codziennie byli bombardowani informacjami, że należy się szczepić.

Other dictionary words

English
  • telling them

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Romanian dictionary.