"template" translation into Polish

EN

"template" in Polish

EN template
volume_up
{noun}

1. general

template (also: layout, mold, cliche, mould)
To submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
Her answer set the template for the entire career I was to have after that.
Jej odpowiedź wytyczyła szablon dla całej mojej późniejszej kariery.
The template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.
Szablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.
template (also: matrix, stencil)
Just imagine, I can make a biologically-degradable template.
Wyobraźcie sobie tylko, Mogę stworzyć ulegającą rozkładowi matrycę.
They didn't know that what a seashell is, it's templated by proteins, and then ions from the seawater crystallize in place to create a shell.
Nie wiedzieli, że matryca muszli jest tworzona przez białka, i że następnie jony wody morskiej krystalizują się i tak powstaje muszla.

2. IT

template
To submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
Her answer set the template for the entire career I was to have after that.
Jej odpowiedź wytyczyła szablon dla całej mojej późniejszej kariery.
The template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.
Szablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.

Synonyms (English) for "template":

template

Context sentences for "template" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce you're in the template gallery, you can search for templates by language.
Po otwarciu galerii szablonów możesz wyszukiwać szablony według języka.
EnglishIt's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
To standardowy procedura, według której będziemy zbierać resztę danych.
EnglishTo use a template, click Use this template and a copy of the template is created and added to your Docs list.
Aby wyświetlić podgląd szablonu, należy kliknąć przycisk Podgląd po prawej stronie.
EnglishJust imagine, I can make a biologically-degradable template.
Wyobraźcie sobie tylko, Mogę stworzyć ulegającą rozkładowi matrycę.
EnglishIf you have a similar problem you'd like to solve, you can use this template from our template gallery.
Jeśli masz podobny problem do rozwiązania, możesz użyć tego szablonu z naszej galerii szablonów.
EnglishYou're getting this error message because you've reached our daily limit for template submissions.
Taki komunikat o błędzie jest wyświetlany po przekroczeniu dziennego limitu liczby przesłanych szablonów.
EnglishGoogle Apps users are currently unable to rate templates but will be able to see the star ratings for a template.
Użytkownicy Aplikacji Google obecnie nie mogą oceniać szablonów, ale mogą oglądać ich oceny.
EnglishThe activity of nevirapine does not compete with template or nucleoside triphosphates.
Newirapina nie ma powinowactwa do centrum aktywnego odwrotnej transkryptazy i nie konkuruje z trifosforanami nukleozydów.
EnglishThe Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
Wspólna polityka rybołówstwa stanowić może wzór, na podstawie którego możemy służyć środowisku morskiemu.
EnglishWhen submitting a template to the public gallery, your Google profile name appears next to the template.
Po przesłaniu szablonu do galerii publicznej nazwa Twojego profilu Google jest wyświetlana obok tego szablonu.
EnglishIf the person doesn't delete the template, you may take ownership of the user account to delete the template.
Możesz wyświetlić wszystkie szablony w galerii swojej domeny i uzyskać informacje o autorach tych szablonów.
EnglishIt may take up to several minutes for the template to appear.
Dodanie szablonu może potrwać kilka minut.
EnglishHere's how you can disable template submissions:
Oto jak można wyłączyć przesyłanie szablonów:.
EnglishThe additions will be identical for each page, so you can use an include or template system to add this code.
Dodatki te będą identyczne na każdej stronie, można więc użyć plików "include" lub szablonów w celu dodania tego kodu.
EnglishYou can use our template gallery to create your document, spreadsheet, presentation, or form.
Możesz skorzystać z naszej galerii szablonów w celu utworzenia własnego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub formularza.
EnglishAnd this really became the template for moving forward.
EnglishThe template gallery includes these tabs:
Galeria szablonów zawiera następujące karty:.
EnglishWe would then take that regeneration template and insert it into the missing meniscus cartilage to regrow that in a patient's knee.
Potem braliśmy taką formę i wstawialiśmy w miejsce brakującej chrząstki łąkotki, by odrosła w kolanie pacjenta.
EnglishA team of legal writers monitor the legislative developments and compose factsheets following a standardised template.
Zespół redaktorów prawnych śledzi na bieżąco wprowadzane zmiany i opracowuje streszczenia w oparciu o ustalone wzory redakcyjne.
EnglishIf you're using the Layouts-enabled template in Blogger, you can add an AdSense for search box to your blog by following these steps:
Jeśli korzystasz z szablonu z układami w serwisie Blogger, w celu dodania do bloga pola AdSense dla wyszukiwania należy:.