"temple" translation into Polish

EN

"temple" in Polish

EN temple
volume_up
{noun}

1. general

And as the sun sets behind her temple in the afternoon, it perfectly bathes his temple with her shadow.
I gdy po południu słońce zachodzi za jej świątynią, wtedy pokrywa cieniem jego świątynię.
This one sank carrying a prefabricated, Home Depot Roman temple.
A ten zatonął ze składaną, rzymską świątynią rodem z OBI.
And this is a temple in Japan for a Buddhist monk.
A to jest świątynia w Japonii dla buddyjskiego mnicha.
temple (also: synagogue)
temple (also: synagogue)

2. anatomy

temple
She put her hand to the tent-pin, And her right hand to the workmen's hammer; And with the hammer she smote Sisera, she smote through his head; Yea, she pierced and struck through his temples.
Lewą rękę swą do gwoździa ściągnęła, a prawicę swoję do młota kowalskiego, i uderzyła Sysarę, przebiła głowę jego, i przeraziła, i przekłuła skronie jego.

Synonyms (English) for "temple":

temple

Context sentences for "temple" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishAnd he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
EnglishTwo men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.
Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden Faryzeusz a drugi celnik.
EnglishIt's an old temple-building technique from Japan but bamboo is very fire-susceptible.
Tak od dawna budowano świątynie w Japonii. ~~~ Jednak bambus jest łatwopalny.
EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
Mnisi, którzy schronili się w pobliskiej świątyni Phuoc Hue, zostali pobici.
EnglishBut Jehovah is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
Pan jest w kościele świętobliwości swojej; umilknij przed obliczem jego wszystka ziemio
EnglishAnd the house, that is, the temple before [the oracle], was forty cubits [long].
A na czterdzieści łokci był sam dom, to jest, kościół przed świątnicą.
EnglishAnd all the people came early in the morning to him in the temple, to hear him.
A wszystek lud rano się schodził do niego, aby go słuchał w kościele.
EnglishKnow ye not that ye are a temple of God, and [that] the Spirit of God dwelleth in you?
Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?
EnglishThe EU will continue to monitor the situation at the Phuoc Hue temple very closely.
UE będzie nadal bardzo uważnie śledzić sytuację w świątyni Phuoc Hue.
EnglishThen the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,
Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym,
EnglishAnd the people were waiting for Zacharias, and they marvelled while he tarried in the temple.
A lud oczekiwał Zacharyjasza; i dziwowali się, że tak długo bawił w kościele.
Englishin whom each several building, fitly framed together, groweth into a holy temple in the Lord;
Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu;
EnglishThe European Union is considered to be the supreme home or temple of human rights protection.
Unię Europejską uważa się za najwyższy dom, czy też świątynię ochrony praw człowieka.
EnglishA few days later, we went to a Buddhist temple in Footscray and sat around her casket.
Kilka dni później poszłyśmy do świątyni buddyjskiej w Footscray i usiadłyśmy obok jej trumny.
EnglishAnd the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
Tedy przystąpili do niego ślepi i chromi w kościele, i uzdrowił je.
Englishand who is there, that, being such as I, would go into the temple to save his life?
Któż takowy, jakom ja, coby wszedłszy do kościoła, żyw został?
Englishand said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
Rzekli: Ten mówił: Mogę rozwalić kościół Boży, a za trzy dni zbudować go.
EnglishBut when it was now the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
A gdy już było w pół święta, wstąpił Jezus do kościoła i uczył.