EN text
volume_up
{noun}

1. general

text (also: textbook, lyric)
The text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
Tekst stał się bardziej przejrzysty, a rozporządzenia zostały połączone w jeden tekst.
This is a text on passengers' rights; it is not a text ...
To jest tekst o prawach pasażerów, to nie jest tekst...
It is a text the basic criterion of which is the protection of individual rights.
Jest to tekst, którego podstawowym kryterium jest ochrona praw jednostki.
text (also: text message, SMS)
volume_up
SMS {m} [abbr.]
Text messages and SMS are the favourite way for young people to stay in constant contact with each other.
Młodzi ludzie pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wysyłając wiadomości tekstowe (sms).
But there were 3,211 emails and IMs and text messages that I was able to save.
3,211 emaili, czatów IM i SMS udało mi się zachować.
Some countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
Otrzymywanie wiadomości SMS lub połączeń głosowych od firmy Google nie jest możliwe w przypadku niektórych krajów i operatorów.
I have just been informed by text message that some language versions of the SWIFT agreement have already been published.
Właśnie dotarła do mnie wiadomość tekstowa, że niektóre wersje językowe porozumienia w sprawie SWIFT zostały już opublikowane.

2. religion

text
Reading the text will enlighten the mind.
Czytanie tekstu oświeca umysł.
Anticipating the sub-text between the lines, the art of observing, all that’s elementary for learning a new language.
Odgadywanie podtekstów, czytanie między wierszami, sztuka dostrzegania, to są elementarne podstawy nauki nowego języka.
I am particularly sorry that this is a first reading and that the text is likely to be watered down even more.
Pragnę wyrazić szczególny żal, gdyż to dopiero pierwsze czytanie i w związku z tym tekst prawdopodobnie ulegnie dalszemu rozmyciu.

Synonyms (English) for "text":

text

Context sentences for "text" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Oznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
Jeżeli chodzi o energię odnawialną, w zasadzie odpowiada on tekstowi Komisji.
EnglishI do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
Nie uważam, aby teksty Parlamentu Europejskiego były miejscem na takie stwierdzenia.
EnglishI would also like to thank the rapporteur for ensuring that we have a good legal text.
Chcę również podziękować sprawozdawcy za przygotowanie dobrego tekstu dyrektywy.
EnglishIt is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.
Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
EnglishWe want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
Trzymamy się tego tekstu kompromisowego, który był tak intensywnie negocjowany.
EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Dotyczy to w szczególności przypisów, które zostały dzisiaj do tego tekstu wprowadzone.
EnglishWith this in mind, I can therefore fully support the text before us today.
Mając to na uwadze, w pełni popieram dokument, który nam dzisiaj przedstawiono.
EnglishThe Commission is in favour of the adoption of the compromise text by the colegislators
Komisja opowiada się za przyjęciem tekstu kompromisowego przez współprawodawców.
EnglishI wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
Chciałbym wyrazić zadowolenie z brzmienia pierwszego dokumentu na temat przyszłości WPR.
EnglishI would once again urge people to support the committee text concerning the database.
Jeszcze raz wzywam państwa do poparcia tekstu komisji w odniesieniu do bazy danych.
English(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
(Przewodniczący poprosił posłankę o odczytanie poprawki w pełnym brzmieniu)
EnglishIt is out of friendship for the Albanians that I voted against this text.
Głosowałem za odrzuceniem tekstu przez wzgląd na moją przyjaźń z Albańczykami.
EnglishI consider the final text of the submitted regulation to be a satisfactory compromise.
Końcową wersję przedłożonego rozporządzenia uważam za zadowalający kompromis.
EnglishI vote against this text, which is in breach of the principles of democracy and humanism.
Głosuję przeciwko temu tekstowi, który narusza zasady demokracji i humanitaryzmu.
EnglishIn the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.
W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.
EnglishRapid adoption of this text will also guarantee the Agency's reserve for the year 2007.
Szybkie przyjęcie tego tekstu zagwarantuje także rezerwy Agencji na rok 2007.
EnglishSo from that point of view, I am opposed to the present text when it talks about capping.
Mając to na uwadze, sprzeciwiam się fragmentom obecnego tekstu dotyczącym pułapów.
EnglishWhat kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
Jak wyglądałaby zatem treść tej dyrektywy, gdybyśmy nie zwrócili na niego pańskiej uwagi?