"text box" translation into Polish

EN

"text box" in Polish

EN text box
volume_up
{noun}

text box (also: text field)
To paint a format to a specific shape, line, or text box, follow these steps:
Aby przenieść formatowanie na określony kształt, linię lub pole tekstowe, wykonaj następujące kroki:.
You can format your word art by selecting the text box and using font, text size and color options in the toolbar.
Tekst WordArt możesz sformatować, wybierając pole tekstowe i używając opcji czcionki, rozmiaru tekstu i koloru na pasku narzędzi.
For example, when you insert a text box or word art, you'll see the Edit text button at the right end of the toolbar.
Jeśli na przykład wstawisz pole tekstowe lub tekst WordArt, zobaczysz przycisk Edytuj tekst na prawym końcu paska narzędzi.

Context sentences for "text box" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.
W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.
EnglishThen, type the word in the text box next to 'Find,' and click Next.
Następnie wpisz dowolne słowo w polu tekstowym obok „Znajdź” i kliknij Dalej.
EnglishWith a text box, you can use the Paint Format tool to replicate the text formatting.
W przypadku pól tekstowych narzędzia Maluj formatowanie można użyć do skopiowania formatowania tekstu.
EnglishSimply click the microphone icon or place the cursor in the text box and press Ctrl+Shift+.
Wystarczy kliknąć ikonę mikrofonu albo umieścić kursor w polu tekstowym i nacisnąć Ctrl+Shift+.
EnglishWhen you select a text box or shape with text in it, the Bold, Italic, Text color, Align, and Font size toolbar items appear.
Po zaznaczeniu pola tekstowego lub kształtu zawierającego tekst są wyświetlane następujące elementy paska narzędzi: Pogrubienie, Kursywa, Kolor tekstu, Wyrównaj i Rozmiar czcionki.