"text contains" translation into Polish

EN

"text contains" in Polish

See the example sentences for the use of "text contains" in context.

Similar translations for "text contains" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
to contain verb

Context sentences for "text contains" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
W rezultacie dysponujemy teraz tekstem, który zawiera zbyt wiele wieloznaczności i luk.
EnglishThis text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.
EnglishHere's a really short text. ~~~ It contains seven vertical strokes followed by this fish-like sign.
Mam tu bardzo krótki tekst z siedmioma pionowymi kreskami, po których następuje znak w kształcie ryby.
EnglishUnfortunately, the text contains provisions which are unacceptable from the perspective of religious doctrine.
Niestety tekst zawiera przepisy, które są nie do przyjęcia z perspektywy doktryny religijnej.
EnglishThanks to the intervention of Parliament, the revised text also contains new goals in the area of recycling.
Dzięki interwencji Parlamentu, zweryfikowany tekst zawiera także nowe cele postawione w obszarze recyclingu.
EnglishHowever, the text also contains many recommendations concerning pension systems that I cannot endorse.
Jednakże tekst ten zawiera również wiele takich zaleceń dotyczących systemów emerytalnych, których nie mogę poprzeć.
English. - (DE) The text contains some good statements, such as the condemnation of the Communist regime.
na piśmie. - (DE) Tekst zawiera pewne dobre sformułowania, na przykład dotyczące potępienia reżimu komunistycznego.
EnglishUnfortunately, the text adopted in committee contains proposals that are incompatible with the social market economy.
Niestety tekst przyjęty przez komisję zawiera propozycje niezgodne z założeniami społecznej gospodarki rynkowej.
EnglishIt is true that the agreed text contains some of the proposals tabled by our group, defending the rights of users.
To prawda, że uzgodniony tekst zawiera niektóre wnioski przedłożone przez naszą grupę, służące ochronie praw użytkowników.
EnglishOthers may claim that the text contains provisions whose implementation would be costly, in particular, for smaller operators.
Inni mogą twierdzić, że tekst zawiera postanowienia, których wdrożenie będzie kosztowne, w szczególności dla mniejszych podmiotów.
EnglishThe text contains references to the effect the project will have on cultural heritage, such as on the Sagrada Família.
Tekst zawiera odniesienia do skutków, jakie przedsięwzięcie wywrze na dziedzictwo kulturowe, do którego zaliczany jest kościół Sagrada Família.
EnglishIt is very important that the text now contains several pages spelling out exactly what the political guidance for MRV and ICA would be.
To niezwykle istotne, że obecnie w tekście na kilku stronach dokładnie określono, jakie będą polityczne wytyczne dla MRV i ICA.
EnglishHowever, the text adopted today also contains rules that would heavily burden companies without increasing consumer protection.
Przyjęty dziś tekst zawiera jednak też takie zasady, które mogą poważnie obciążyć firmy, bez jednoczesnego zwiększenia ochrony konsumentów.
EnglishThe compromise text contains important achievements: it provides a set of basic rights for all passengers travelling by bus and coach.
Tekst kompromisowy zawiera istotne osiągnięcia: obejmuje zestaw praw podstawowych dla wszystkich pasażerów podróżujących autobusami i autokarami.
EnglishThe resolution text contains particularly important provisions on the nuclear power plants planned for the Kaliningrad region and Belarus.
W tekście rezolucji znalazły się szczególnie istotne postanowienia dotyczące planowanych elektrowni jądrowych w Obwodzie Kaliningradzkim i na Białorusi.
EnglishHowever, the text of the report contains a misleading part about the discussions which are currently taking place in New York on the reform of the Security Council.
Jednak tekst sprawozdania zawiera mylny fragment na temat rozmów w sprawie reformy Rady Bezpieczeństwa, prowadzonych aktualnie w Nowym Jorku.
EnglishThe text contains a reference to the killing of unborn children, which a majority of those in this Parliament regard as being a component of reproductive health.
Tekst zawiera odniesienie do zabijania nienarodzonych dzieci, które większość członków tego Parlamentu uznaje za element zdrowia reprodukcyjnego.

Other dictionary words

English
  • text contains

More translations in the English-Korean dictionary.