"text formatting" translation into Polish

EN

"text formatting" in Polish

See the example sentences for the use of "text formatting" in context.

Similar translations for "text formatting" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
formatting noun
format noun
to format verb

Context sentences for "text formatting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith a text box, you can use the Paint Format tool to replicate the text formatting.
W przypadku pól tekstowych narzędzia Maluj formatowanie można użyć do skopiowania formatowania tekstu.
EnglishYou can also format notes using all of the text formatting options available in the toolbar.
Notatki można też formatować za pomocą opcji formatowania tekstu dostępnych na pasku narzędzi.
EnglishLearn more about formatting text and objects on a slide.
Więcej informacji o formatowaniu tekstu i obiektów na slajdzie
EnglishOther text formatting and structuring elements such as bulleted and numbered lists, tables, text columns, and footnotes or endnotes are likely to get lost.
Podczas przetwarzania dokumentu próbujemy zachować podstawowe formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie i kursywa, typ i rozmiar czcionki oraz podziały wierszy.
EnglishAlso, Google Contacts doesn’t support contact attachments, distribution lists, rich text formatting in the “notes” field, and unlimited length for the “notes” field.
Poza tym kontakty Google nie obsługują załączników kontaktów, list dystrybucyjnych, formatowania tekstu w polu „uwagi” i nieograniczonej długości pola „uwagi”.
EnglishFor example, when Outlook exports to a vCard file, it omits data, including attachments, distribution lists, the “file as” field, and text formatting in the “notes” field.
Na przykład w pliku vCard eksportowanym z programu Outlook są pomijane dane obejmujące załączniki, listy dystrybucyjne, pole „zarejestruj jako” oraz formatowanie tekstu w polu „uwagi”.

Other dictionary words

English
  • text formatting

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.