"text includes" translation into Polish

EN

"text includes" in Polish

See the example sentences for the use of "text includes" in context.

Context sentences for "text includes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe text includes a call on the EU for the strategy to deal with maritime and territorial issues.
Przedmiotowy dokument zawiera wezwanie UE do przyjęcia strategii dotyczącej kwestii morskich i terytorialnych.
EnglishYou might see that the Display URL of your text ad includes a set of links that show the locations of pages on your website.
Wzbogacenie wyświetlanych adresów URL o linki do witryny.
EnglishIn the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.
W samym środku procesu ratyfikacji nowego tekstu, który zawiera wszystkie te przepisy, powoduje to prawdziwe zamieszanie.
EnglishThe final text includes my amendments.
W tekście końcowym znalazły się moje poprawki.
EnglishI voted in favour because the text adopted today includes principles that have always formed the basis of my group's economic policy.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ przyjęty dziś tekst obejmuje zasady, które od zawsze stanowiły podstawę polityki gospodarczej naszej grupy.
EnglishI would point out that this text includes clear rules on detention, in full compliance with the fundamental rights, and limits detention to exceptional cases.
Chciałbym zaznaczyć, że dokument ten przedstawia jasne zasady przetrzymywania, w pełnej zgodności z prawami podstawowymi, i ogranicza przetrzymywanie do wyjątkowych przypadków.
EnglishThis text includes essential assertions such as the need, after 2013, to maintain a cohesion policy, which is a necessary condition for the union of the Member States.
W tekście tym omówiono najważniejsze zagadnienia, takie jak konieczność utrzymania polityki spójności po 2013 roku, co jest warunkiem koniecznym dla unii państw członkowskich.
EnglishIt should be stressed that the text includes measures safeguarding respect for social values and rights in EU legislation, so that these can never be subsumed by the market approach.
Należy podkreślić, że w tekście zawarto środki zapewniające poszanowanie wartości i praw socjalnych w prawodawstwie UE, co nie pozwoli podporządkować ich podejściu rynkowemu.

Other dictionary words

English
  • text includes

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.