"text out" translation into Polish

EN

"text out" in Polish

See the example sentences for the use of "text out" in context.

Similar translations for "text out" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "text out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe adoption of this text will indeed send out two clear signals.
Przyjęcie tego tekstu bowiem będzie oznaczało wysłanie dwóch wyraźnych sygnałów.
EnglishI am voting against this text out of solidarity with the Serbian people.
Głosuję za odrzuceniem tego dokumentu z solidarności z narodem serbskim.
English. - This text sets out to solve problems such as the following.
na piśmie - Celem przedmiotowego tekstu jest rozwiązywanie na przykład następujących problemów.
EnglishI will read the text out in English - new paragraph 10 a:
Przeczytam tekst w języku angielskim - punkt 10 a w nowym brzmieniu:
EnglishYou had to register a sample sheet of text out of the typewriter.
wraz z próbką jej tekstu. ~~~ wraz z próbką jej tekstu.
EnglishAccording to the text read out, the requested intervention concerns all those who request the right of asylum.
Według odczytanego tekstu, wnioskowana interwencja dotyczy wszystkich osób starających się o azyl.
EnglishI will read the text out briefly in English:
Odczytam szybko tekst w języku angielskim:
EnglishThe text points out the need to prepare an EU-level strategy for the protection and integration of this population.
W tekście wskazuje się na potrzebę opracowania strategii na szczeblu UE mającej na celu ochronę i integrację tej populacji.
EnglishI will read the text out in English.
EnglishThat's using a technology called OCR, for optical character recognition, which takes a picture of text and tries to figure out what text is in there.
Używa do tego technologii OCR, rozpoznającej pismo i tekst, która ze zdjęcia próbuje odczytać tekst.
EnglishThis text does not stand out for its quality, since it is the result of a very broad compromise between the MEPs.
Ten tekst nie wyróżnia się szczególnie swoją jakością, ponieważ powstał w następstwie bardzo szerokiego kompromisu pomiędzy posłami do PE.
EnglishThe text points out the difficult living conditions, discrimination and difficulties in accessing essential services that the Roma suffer.
W tekście wskazuje się na trudne warunki życia, dyskryminację oraz trudności w dostępie do podstawowych usług, na które napotykają Romowie.
EnglishFor some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.
W niektórych przypadkach szczególnie trafne części strony pojawią się w ramkach nad obrazem podglądu, aby ułatwić znalezienie hasła na stronie.
EnglishFor some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.
Na niektórych podglądach fragmenty strony z tekstem o dużej trafności są specjalnie oznaczone, aby pomóc w zlokalizowaniu wyszukiwanego hasła na stronie.

Other dictionary words

English
  • text out

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.