"textbook" translation into Polish

EN

"textbook" in Polish

EN textbook
volume_up
{noun}

textbook (also: manual, coursebook)
Well, I first discovered that the textbook was Tintin, mainly.
" Więc, najpierw odkryłem, że podręcznik był przestarzały.
This is the first textbook on metallurgy written in the West, at least.
W dziale historii nauki znalazłem jednak tę książkę – pierwszy na Zachodzie podręcznik metalurgii.
They read the textbook twice, or three times or four times.
Czytali podręcznik dwa razy, lub trzy razy, albo cztery razy.
textbook (also: text, lyric)

Synonyms (English) for "textbook":

textbook

Context sentences for "textbook" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, yesterday we saw a textbook example of possible conflicts.
Ponadto wczoraj widzieliśmy podręcznikowy wręcz przykład możliwych konfliktów.
EnglishI was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Zawsze dostawałem łupnia na matematyce za to, że bazgrałem coś schowany za podręcznikiem.
EnglishIt is a textbook example of the way in which the European institutions are supposed to interact.
To książkowy przykład, w jaki sposób powinny współpracować instytucje europejskie.
EnglishI've always been fascinated by the Indus script ever since I read about it in a middle school textbook.
Zacząłem pasjonować się induskim pismem, odkąd przeczytałem o nim w szkole średniej.
EnglishSo imagine your kid's algebra textbook in seventh grade.
Dobrze, więc wyobraźcie sobie książkę dla dzieci do algebry do siódmej klasy.
EnglishThis would not be possible so fast and so comprehensively with conventional textbook learning.
Konwencjonalna praca z samym podręcznikiem nie przynosi tak szybkich i spektakularnych efektów.
EnglishYet this was a textbook case: to oppose the opinion given by the European Food Safety Authority (EFSA).
A był to przypadek podręcznikowy: wyrazić sprzeciw wobec opinii wydanej przez Europejski Urząd ds.
EnglishAnd this was, incidentally, published in 1949, in the leading textbook of malaria, called "Boyd's Malariology."
Nawiasem mówiąc, te dane opublikowano w 1949, w wiodącym podręczniku nt. malarii, pt."Malariologia Boyd'a".
EnglishIt gets distributed to the school system like a textbook.
Laptopy trafiają do szkół, jak podręczniki.
EnglishThis is a figure from a textbook on underwater sound.
Oto dane z książki o podwodnym dźwięku.
EnglishI do not want to make this a textbook case.
Nie chcę robić z tego przypadku podręcznikowego.
EnglishYou could literally, I mean this, pass this particular unit without knowing any physics, just knowing how to decode a textbook.
Moglibyście dosłownie przerobić ten rozdział bez znajomości fizyki, umiejętnie korzystając z podręcznika.
EnglishAnd he published that book in the early 1930s, and the book still exists in further editions and is still a fundamental textbook.
Na początku lat 30. opublikował książkę, która ma kolejne wydania i nadal jest podstawowym podręcznikiem.
EnglishLet us make Burma a textbook case, one that shows our ability to promote democracy without the use of bombs and tanks.
Uczyńmy z Birmy podręcznikowy przykład, pokazujący naszą zdolność do promowania demokracji bez użycia bomb i czołgów.
EnglishHere's an example from a physics textbook.
EnglishThere are passages where you can read it, and you think you're reading from a Darwin textbook, from the period before he has this epiphany.
Są tam fragmenty, gdzie można przeczytać słowa dokładnie jak z podręcznika Darwina, a pochodzą sprzed "objawienia".
EnglishI'm also quoted -- and I told the person who wrote the textbook -- I'm now quoted in that exact same university textbook in every Canadian university and college studies.
Jestem także cytowany w tym samym podręczniku, w każdej kanadyjskiej szkole wyższej.
EnglishIt is almost a textbook example.
EnglishFurthermore, I think that compiling a textbook on how to write complaints will be a downright discouragement to citizens to actually write them.
Wreszcie myślę, że stworzenie podręcznika pisania skarg to wręcz zachęcanie obywateli do tego, aby skargi pisali.
EnglishTo be sure, television cannot take the place of a language course or a textbook, but it can assist the process of learning.
Telewizja z pewnością nie jest w stanie zastąpić kursu języka obcego ani podręcznika, choć jak najbardziej może wspierać proces uczenia się.