"textile and clothing industry" translation into Polish

EN

"textile and clothing industry" in Polish

See the example sentences for the use of "textile and clothing industry" in context.

Similar translations for "textile and clothing industry" in Polish

textile adjective
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
clothing noun
clothing adjective
to clothe verb
cloth noun
cloth adjective
industry noun

Context sentences for "textile and clothing industry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA programme for supporting the textile and clothing industry;
program wspierania przemysłu włókienniczego i odzieżowego;
EnglishI am the first to acknowledge the fact that the textile and clothing industry is going through a long period of structural change.
Jako pierwszy odnotowuję fakt, że przemysł włókienniczy i odzieżowy przechodzi długi okres zmian strukturalnych.
EnglishThis is essential to the future of the textile and clothing industry in the European Union and in particular for SMEs.
Jest to niezbędne dla przyszłości przemysłu włókienniczego i odzieżowego Unii Europejskiej, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThe textile and clothing industry in particular is in a time of crisis in a number of Member States as a result of transformation.
W szczególności sektor tekstylny i odzieżowy w wielu państwach członkowskich znajduje się w wyniku transformacji w sytuacji kryzysowej.
EnglishThe European Commission does not consider the textile and clothing industry to be special, as it claims to, unlike other sectors.
Wbrew temu co sama twierdzi, Komisja Europejska nie uważa sektora tekstylnego i odzieżowego za szczególny w porównaniu z innymi sektorami.

Other dictionary words

English
  • textile and clothing industry

Search for more words in the English-Italian dictionary.