"textile imports" translation into Polish

EN

"textile imports" in Polish

See the example sentences for the use of "textile imports" in context.

Similar translations for "textile imports" in Polish

textile adjective
imports noun
to import verb
import noun

Context sentences for "textile imports" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, last year textile imports from China went through the roof.
W rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
EnglishThe Commission will monitor textile imports from China in as close to real time as possible.
Komisja będzie monitorować przywóz wyrobów włókienniczych z Chin w czasie możliwie jak najbardziej rzeczywistym.
EnglishThe US has stopped offering tax exemptions to the textile imports from this country for the same reasons.
Z tego samego powodu Stany Zjednoczone zaprzestały udzielania zwolnień podatkowych na import tekstyliów z tego kraju.
EnglishThis sector has been particularly badly affected by changes in the structure of world trade and is the victim of cheap textile imports.
Sektor ten szczególnie dotkliwie odczuł zmiany strukturalne w światowym handlu i jest ofiarą przywozu tanich tekstyliów.
EnglishTextile imports (vote)
EnglishTextile and clothing imports from Belarus and North Korea, neither of which are members of the WTO, are still subject to quantitative restrictions.
Import artykułów włókienniczych i odzieżowych z Białorusi i Korei Północnej, które nie są jeszcze członkami WTO, podlega ograniczeniom ilościowym.
EnglishOf course we must take serious account of the fact that on 1 January 2008 the transition period for quotas on imports of textile products from China ends.
Rzecz jasna musimy poważnie uwzględnić fakt, że dnia 1 stycznia 2008 r. wygaśnie okres przejściowy dla kwot dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z Chin.
EnglishIn November, the PRC declared its intention to abandon the system in place since 2007 of dual control of textile and footwear imports.
Chińska Republika Ludowa w listopadzie zadeklarowała zamiar porzucenia systemu funkcjonującego od 2007 r. polegającego na podwójnej kontroli importu wyrobów włókienniczych i obuwia.
English(NL) Commissioner, you said a moment ago that, in overall terms, the situation with textile imports from China in 2008 turned out better than expected.
(NL) Pani komisarz! Powiedziała pani przed chwilą, że okazało się, iż w przypadku przywozu wyborów włókienniczych z Chin w 2008 roku sytuacja jest w zasadzie lepsza, niż oczekiwano.
English(CS) Mr President, abolishing quotas and introducing monitoring of Chinese textile imports next year will undoubtedly result in improved control mechanisms.
(CS) Panie przewodniczący! Zniesienie kwot i wprowadzenie monitoringu wyrobów tekstylnych przywożonych z Chin w przyszłym roku niewątpliwie doprowadzi do usprawnienia mechanizmów kontroli.
EnglishThe quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States.
Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

Other dictionary words

English
  • textile imports

Search for more words in the Polish-English dictionary.