"textile industry" translation into Polish

EN

"textile industry" in Polish

See the example sentences for the use of "textile industry" in context.

Similar translations for "textile industry" in Polish

textile adjective
industry noun

Context sentences for "textile industry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCommissioner, let us start by applying these principles to the textile industry.
Panie komisarzu! Zacznijmy stosować te zasady w sektorze włókienniczym.
EnglishThe textile industry: I am confident that there is little to worry about.
Co do przemysłu włókienniczego - jestem pewna, że nie ma się czym przejmować.
EnglishIt is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
Nie jest prawdą, że powodzie nie miały wpływu na sektor tekstylny.
EnglishTeszler had integrated the textile industry in that part of the South.
Za jednym zamachem Teszler zintegrował przemysł włókienniczy w tej części południa.
English(DA) Mr President, the textile industry is going through a period of dramatic change.
(DA) Panie przewodniczący! Przemysł włókienniczy przechodzi przez okres dramatycznych zmian.
English. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
na piśmie - Sektor wyrobów tekstylnych znajduje się obecnie w trudnej sytuacji w całej Europie.
English(DA) Mr President, the textile industry is a global industry.
(DA) Panie Przewodniczący! Branża odzieżowa jest branżą globalną.
EnglishIt is therefore particularly important for us to strengthen and continue to support the textile industry.
Dlatego szczególnie ważne jest wzmocnienie i dalsze zapewnianie pomocy sektorowi tekstylnemu.
EnglishA programme for supporting the textile and clothing industry;
program wspierania przemysłu włókienniczego i odzieżowego;
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, is there still a future for the European textile industry?
(NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Czy europejski przemysł włókienniczy ma jeszcze jakąś przyszłość?
EnglishOn the other hand, they damage the textile industry and the countries and regions most dependent on it.
Z drugiej strony, szkodzą one sektorowi tekstylnemu oraz krajom i regionom najbardziej od niego zależnym.
EnglishOur textile industry is not afraid of competition, but it must be put in a position to be able to cope with it.
Nasz przemysł włókienniczy nie obawia się konkurencji, jednak trzeba mu umożliwić radzenie sobie z nią.
EnglishOur first product was a textile where we analyzed 8,000 chemicals in the textile industry.
Naszym pierwszym produktem była tkanina, w której przeanalizowaliśmy 8 tys. substancji chemicznych w przemyśle włókienniczym.
EnglishThis would have given an incentive to rebuild the textile industry by demonstrating there was a market for their products.
Dałoby to zachętę do odbudowy sektora tekstylnego, pokazując, że istnieje rynek na jego produkty.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Belgium - textile industry; Ireland - Dell (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy i Irlandia - Dell (
EnglishWe have taken notice of the problems that can arise with the European textile industry, and with the ethanol industry.
Odnotowaliśmy problemy, jakie mogą pojawić się w europejskim sektorze tekstylnym oraz sektorze etanolu.
EnglishThe textile industry is especially such a sector, along with, for example, agriculture, machine production or tourism.
Taką branżą jest przede wszystkim branża odzieżowa, a także na przykład rolnictwo, produkcja maszyn lub turystyka.
EnglishThe textile industry safeguards that we have will indeed make sure that we retain European jobs.
Zabezpieczenia dla przemysłu włókienniczego, którymi dysponujemy, faktycznie gwarantują, że uda się nam utrzymać miejsca pracy w Europie.
EnglishThe textile industry is incredibly mobile.
Przemysł włókienniczy jest bardzo mobilny.
EnglishHowever, this cannot be a pretext for putting the textile industry of several Member States, such as Portugal, at risk.
Nie może to jednak stanowić pretekstu do narażania sektora tekstylnego kilku państw członkowskich, takich jak Portugalia.

Other dictionary words

English
  • textile industry

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.