"textile products" translation into Polish

EN

"textile products" in Polish

See the example sentences for the use of "textile products" in context.

Similar translations for "textile products" in Polish

textile adjective
products noun
product noun

Context sentences for "textile products" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, import control measures on textile products must be maintained.
Należy jednak utrzymać mechanizmy kontroli importu wyrobów włókienniczych.
EnglishTextile names and related labelling of textile products (debate)
Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych (debata)
EnglishConsumers must be able to make an informed choice when buying textile products.
Konsumenci muszą mieć możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie wyrobów włókienniczych.
EnglishI have voted in favour of the report on naming and labelling textile products.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie nazewnictwa i etykietowania wyrobów włókienniczych.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych.
EnglishHas consideration been given to reducing the list of textile products?
Czy uwzględniono ograniczenie wykazu wyrobów włókienniczych?
English. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.
na piśmie - Sprawozdanie pana posła Toine'a Mandersa ma na celu wsparcie nabywców wyrobów włókienniczych.
EnglishI voted for the Manders report on regulations covering the labelling of textile products.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Mandersa w sprawie uregulowań dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych.
EnglishProof of origin for certain textile products (
Dowód pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych (
EnglishTherefore, textile products being imported from Pakistan reduces their market, both in Europe and within Spain.
Zatem wyroby włókiennicze przywożone z Pakistanu ograniczają ich rynek zarówno w Europie, jak i w samej Hiszpanii.
EnglishI also consider ecological labelling relating to the environmental performance of textile products important.
Uważam, że istotne są także oznaczenia ekologiczne, określające wpływ wyrobów włókienniczych na środowisko naturalne.
EnglishThe arrangement capped growth each year for 10 particularly sensitive textile and clothing products.
Uzgodnienie określało górne granice wzrostu każdego roku w odniesieniu do 10 szczególnie wrażliwych wyrobów włókienniczych i odzieżowych.
EnglishThe problem does, however, remain open for textile products coming from third countries, our trading partners.
Jednakże nadal istnieje problem w przypadku wyrobów włókienniczych sprowadzanych z krajów trzecich, od naszych partnerów handlowych.
EnglishWe have made a number of proposals asking the Commission to allow simpler labels to be affixed to textile products.
Przedstawiliśmy szereg propozycji, zwracając się do Komisji o zgodę na przytwierdzanie do wyrobów włókienniczych łatwiejszych etykiet.
EnglishConsumers are entitled to accurate, relevant, understandable and comparable information on the composition of textile products.
Konsumenci mają prawo do dokładnej, aktualnej, zrozumiałej i porównywalnej informacji dotyczącej składu wyrobów włókienniczych.
EnglishThis amendment introduces a requirement to indicate the presence of non-textile parts of animal origin in textile products.
Zgłoszona poprawka wprowadza obowiązek informowania o obecności nietekstylnych części pochodzenia zwierzęcego w wyrobach włókienniczych.
EnglishThe initial aim of this proposal was to simplify and improve the existing regulatory framework for the labelling of textile products.
Pierwotnym celem wniosku były uproszczenie i poprawa istniejących ram prawnych w obszarze etykietowania wyrobów włókienniczych.
English. - This Commission proposal simplifies the legislation in force on proving the origin of certain textile products.
na piśmie - Przedmiotowy wniosek Komisji upraszcza obowiązujące prawodawstwo dotyczące dowodów pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych.
EnglishBroadly speaking, we support our colleague Mr Manders' report on textile names and related labelling of textile products.
Ogólnie rzecz biorąc, popieramy sprawozdanie naszego kolegi, pana posła Mandersa, dotyczące nazw wyrobów włókienniczych i powiązanego z nimi ich oznaczania.
EnglishThe initial aim of this proposal is to simplify and improve the existing regulatory framework for the labelling of textile products.
Pierwotnym celem przedmiotowego wniosku jest uproszczenie i poprawa istniejących ram regulacyjnych w obszarze etykietowania wyrobów włókienniczych.

Other dictionary words

English
  • textile products

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.