"textiles" translation into Polish

EN

"textiles" in Polish

EN

textiles {plural}

volume_up
textiles
Monitoring of sensitive sectors shall include cars, textiles and consumer electronics.
Monitorowanie sektorów wrażliwych obejmuje samochody, tekstylia i elektronikę użytkową.
If European consumers were to get slightly cheaper textiles, would that be a problem?
Czy byłby to problem, gdyby konsumenci europejscy mieli nieco tańsze tekstylia?
For some countries, textiles or electronics may be just as important as car making.
Dla niektórych krajów tekstylia lub elektronika mogą być tak ważne jak wytwarzanie samochodów.

Synonyms (English) for "textile":

textile

Context sentences for "textiles" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is happening with toys is also happening with textiles and many other products.
To, co dzieje się z zabawkami, dzieje się też z tkaninami i wieloma innymi produktami.
EnglishThere is a need for measures defending the European textiles sector and related jobs.
Potrzebne są środki obrony europejskiego sektora tekstylnego i związanych z nim miejsc pracy.
EnglishMany citizens want to know where the fibres and textiles come from.
Wielu obywateli chce wiedzieć, skąd pochodzą włókna i wyroby włókiennicze.
EnglishAs well as the textiles industry, I am thinking here, above all, about the field of bio-ethanol.
Oprócz przemysłu włókienniczego mam tu przede wszystkim na myśli sektor bioetanolu.
EnglishLatvia also produces consumer goods, textiles and machine tools.
Łotwa jest również producentem towarów konsumpcyjnych, tkanin oraz maszyn.
EnglishSpain represents 16% of the volume of business from the textiles sector.
Wkład Hiszpanii w działalność sektora włókienniczego stanowi 16 %.
EnglishBut here instead are examples, you can already 3D-print textiles, which is very interesting.
Natomiast tutaj jest bardzo interesujący przykład tego, że już można wydrukować tkaniny 3D.
EnglishWe are China's largest client for clothing and textiles.
Jesteśmy dla Chin największym klientem kupującym wyroby odzieżowe i włókiennicze.
EnglishThe issue of EU assistance for the textiles industry has been raised.
Podniesiono kwestię wsparcia UE na rzecz przemysłu włókienniczego.
EnglishI see the textiles problems as emblematic of the broader problems we face in China.
Moim zdaniem problem wyrobów włókienniczych symbolizuje szerszy problem, na jaki natykamy się w Chinach.
EnglishToday European textiles are known in the world for their innovation and technical performance.
Obecnie europejskie wyroby włókiennicze są w świecie znane ze swojej innowacyjności i parametrów technicznych.
EnglishWe have also set up a specific working group for textiles as part of the renewed market access strategy.
Powołaliśmy także specjalną grupę roboczą ds. tekstyliów w ramach zrewidowanej strategii dostępu do rynku.
EnglishMr President, today, we have voted on the addition of new textiles and fibres and labelling-related matters.
Panie Przewodniczący! Dziś głosowaliśmy nad kwestią dodawania nowych materiałów i włókien oraz znakowania.
EnglishYou will recall that this method was successfully applied to the textiles sector, for example.
Pewnie państwo pamiętają, że metoda ta została z powodzeniem zastosowana na przykład w przypadku przemysłu włókienniczego.
EnglishThere is a certain amount of standardisation in the area of textiles, but I feel that courage is lacking.
W dziedzinie włókien tekstylnych istnieje pewien stopień harmonizacji, ale wydaje mi się, że brakuje nam odwagi.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Comunidad Valenciana - Textiles/Spain (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Comunidad Valenciana - Przemysł odzieżowy/Hiszpania (
EnglishThe variety of textiles, however, will fall.
Jednak różnorodność wyrobów włókienniczych spadnie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, textiles constitute one of the key sectors in our European market.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Włókna tekstylne stanowią jeden z najważniejszych sektorów naszego rynku europejskiego.
EnglishThe European focus on trade will create even bigger problems for us in other sectors, not just in textiles.
Skupienie się Europy na handlu ściągnie na nas jeszcze większe problemy w innych sektorach, nie tylko w sektorze włókienniczym.
EnglishIf Pakistan had a greater diversity of industrial sectors, we would not be concentrating so much on textiles.
Gdyby w Pakistanie istniało większe zróżnicowanie sektorów przemysłowych, nie koncentrowalibyśmy się tak bardzo na tekstyliach.