"textiles and clothing" translation into Polish

EN

"textiles and clothing" in Polish

See the example sentences for the use of "textiles and clothing" in context.

Similar translations for "textiles and clothing" in Polish

textiles noun
Polish
textile adjective
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
clothing noun
clothing adjective
to clothe verb
cloth noun
cloth adjective

Context sentences for "textiles and clothing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI refer specifically to certain more sensitive sectors, such as textiles and clothing, and worker's jobs.
Odnoszę się tu do niektórych bardziej wrażliwych sektorów, na przykład włókienniczego i odzieżowego, oraz do miejsc pracy robotników.
EnglishTextiles and clothing are particularly affected, especially due to the existence of a high graduation threshold for the sector.
Wpływ na tekstylia i odzież jest szczególnie duży, zwłaszcza z uwagi na istnienie wysokiego progu stopniowania dla sektora.
EnglishThe GSP applies to products of particular importance for Portugal (canned tuna, tomato concentrate, textiles and clothing).
GSP stosuje się do produktów o szczególnym znaczeniu dla Portugalii (tuńczyk w puszce, koncentrat pomidorowy, tekstylia i odzież).
EnglishThe cotton fibres used for banknotes are the same as those used for the production of textiles for clothing.
Włókna bawełniane używane do produkcji banknotów niczym nie różnią się od tych, z których wytwarza się tkaniny wykorzystywane do produkcji odzieży.
EnglishI hope it will encourage innovation in textiles and clothing, making it easier for consumers to benefit from innovative products.
Mam nadzieję, że dzięki temu wesprzemy innowacyjność w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, a jednocześnie umożliwimy konsumentom korzystanie z innowacyjnych wyrobów.
EnglishMy appeal is for the European Parliament to schedule an urgent debate about the textiles and clothing sector in the various Member States.
Mój apel skierowany jest do Parlamentu Europejskiego i dotyczy pilnego zwołania debaty w sprawie sektora tekstyliów i odzieży w różnych państwach członkowskich.
English(EL) Mr President, we, as the European Union, are being called upon - even now - to redraft our strategy for the important sector of textiles and clothing.
(EL) Panie przewodniczący! Jako Unia Europejska jesteśmy wzywani, nawet teraz, do zmodyfikowania naszej strategii na potrzeby ważnego sektora wyrobów włókienniczych i odzieżowych.
EnglishPakistan's trade with the Union consists mainly of textiles and clothing products, which according to information from the Commission accounted for 73.7% of Pakistani exports to the Union in 2009.
Przedmiotem handlu Pakistanu z Unią są głównie tekstylia i odzież, które według Komisji w 2009 roku stanowiły 73,7 % pakistańskiego wywozu do Unii.
EnglishIn this context, the standardisation of how textile products are labelled will benefit the competitiveness of Europe's textiles and clothing industry, and Portugal's in particular.
W tym kontekście ujednolicenie sposobów oznaczania wyrobów włókienniczych zwiększy konkurencyjność europejskiego, w szczególności portugalskiego, przemysłu włókienniczego i odzieżowego.

Other dictionary words

English
  • textiles and clothing

In the English-Czech dictionary you will find more translations.