"textiles industry" translation into Polish

EN

"textiles industry" in Polish

See the example sentences for the use of "textiles industry" in context.

Similar translations for "textiles industry" in Polish

textiles noun
Polish
textile adjective
industry noun

Context sentences for "textiles industry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs well as the textiles industry, I am thinking here, above all, about the field of bio-ethanol.
Oprócz przemysłu włókienniczego mam tu przede wszystkim na myśli sektor bioetanolu.
EnglishThe issue of EU assistance for the textiles industry has been raised.
Podniesiono kwestię wsparcia UE na rzecz przemysłu włókienniczego.
EnglishThere were 32 700 redundancies in the Galicia region between 2007 and 2009, including 4 414 in the textiles industry, with women accounting for 80% of the redundancies.
W latach 2007-2009 w regionie Galicji pracę straciło 32 700 osób, w tym 4 414 w sektorze tekstylnym, wśród których 80 % stanowiły kobiety.
EnglishThe criminal regime of Lukashenko relies greatly on the income from exports of chemicals, heavy industry and textiles owned by state enterprises.
Przestępczy reżim Łukaszenki opiera się głównie na dochodach z eksportowanych przez przedsiębiorstwa państwowe substancji chemicznych, produktów przemysłu ciężkiego i tekstylnego.
EnglishThe Commission should also respond to the justified objections with regard to the uniform application of the value-added criterion, such as the objections raised by the textiles industry.
Komisja powinna także odpowiedzieć na uzasadnione obiekcje dotyczące jednolitego zastosowania kryterium wartości dodanej, takich jak obiekcje zgłoszone przez przemysł tekstylny.
EnglishIn this context, the standardisation of how textile products are labelled will benefit the competitiveness of Europe's textiles and clothing industry, and Portugal's in particular.
W tym kontekście ujednolicenie sposobów oznaczania wyrobów włókienniczych zwiększy konkurencyjność europejskiego, w szczególności portugalskiego, przemysłu włókienniczego i odzieżowego.
EnglishThe truth is that not even the recent flood has anything to do with this proposal, since the main concentration of the Pakistani textiles industry is not based in the regions hit by the disaster.
Prawda jest taka, że nawet ostatnia powódź nie ma nic wspólnego z omawianym wnioskiem, ponieważ pakistański przemysł włókienniczy nie jest skoncentrowany w regionach dotkniętych klęską.

Other dictionary words

English
  • textiles industry

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.