"th" translation into Polish

EN

"th" in Polish

See the example sentences for the use of "th" in context.

Context sentences for "th" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
EnglishAnd, lastly, under "Harmony," they had this 13th-century mandala from Tibet.
A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.
EnglishThe '47 Cheval Blanc is probably the most mythologized wine of the 20th century.
Cheval Blanc '47 jest prawdopodobnie najbardziej tajemniczym winem 20 wieku.
EnglishThe 8th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly is held in The Hague.
W Hadze (Holandia) odbywa się 8. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.
EnglishIn the 12th century, Hugo of Santalla brought it from Islamic mystics into Spain.
W XII w. ~~~ Hugo Santalia przywiózł ten kod od mistyków muzułmańskich do Hiszpanii.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.
EnglishNow finding that 18th camel in the world's conflicts has been my life passion.
Znajdowanie 18. ~~~ wielbłąda w konfliktach na całym świecie jest moją pasją.
EnglishToday is the 14th of January, which means we have held the presidency for two weeks.
Dzisiaj jest 14 stycznia, co oznacza, że sprawujemy prezydencję od dwóch tygodni.
EnglishThe 8th EU - Kazakhstan Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się 8. spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Kazachstan - UE.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Szykuje się bezwzględny wyścig. Szaleństwo na miarę XIX-wiecznej gorączki złota.
EnglishAnd September 11th certainly taught us that that's a whole area we don't investigate."
A 11 września z pewnością pokazał nam, że jest to dziedzina, której nie badamy."
EnglishThis is a 16th century image to show you how widespread his veneration actually was.
Oto obraz z XVI wieku, który pokazuje, jak powszechnym szacunkiem się cieszył.
English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (
Englishth This may be associated with life-threatening cardiovascular complications.
Może się to wiązać z zagrażajacymi życiu ia powikłaniami sercowo- naczyniowymi. en ol
EnglishPACKAGE LEAFLET ng er au th or is ed PACKAGE LEAFLET – INFORMATION FOR THE USER
ULOTKA DLA PACJENTA na do pu sz cz en ie do ob ro tu ULOTKA DLA PACJENTA:
Englishth Excipients known to have a recognised action: sorbitol (E420), sodium acetate.
na Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol (E420), octan sodu.
EnglishThe 7th Kazakhstan – EU Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się 7. spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Kazakhstan-UE.
EnglishThe 8th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się 8. spotkanie Rady Współpracy UE - Republika Kirgiska.
English1 January 2009 was the 10th anniversary of the euro and of the Eurosystem.
1 stycznia 2009 obchodzono dziesiątą rocznicę powstania waluty euro i Eurosystemu.
EnglishWe are celebrating the 50th anniversary of the European Parliament this afternoon.
Tego popołudnia obchodzimy 50 rocznicę istnienia Parlamentu Europejskiego.
Other dictionary words
English
  • th

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.