"than 10 years" translation into Polish

EN

"than 10 years" in Polish

See the example sentences for the use of "than 10 years" in context.

Similar translations for "than 10 years" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
to preposition
Polish
to conjunction
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "than 10 years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMore than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
Po ponad 10 latach jest jasne, że czas zmodyfikować i wzmocnić te przepisy.
EnglishAfter more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.
Po ponad dziesięciu latach prace nad jednolitym patentem europejskim dobiegają wreszcie końca.
EnglishI'm actually going to share something with you I haven't talked about probably in more than 10 years.
Opowiem dziś Państwu o czymś, o czym z nikim nie rozmawiałam od ponad 10 lat.
EnglishThis is something for which we socialists have been hoping and praying for more than 10 years.
Jest to coś, czego my, socjaliści, oczekiwaliśmy i domagaliśmy się od ponad dziesięciu lat.
EnglishI have been dealing with codecision legislation for more than 10 years.
Nad prawodawstwem tworzonym w ramach procedury współdecydowania pracuję już ponad dziesięciu lat.
EnglishAnd they could be extinct in less than 10 years, if we don't do something now to protect them.
Grozi mu wymarcie w czasie krótszym niż 10 lat, jeśli nie zrobimy czegoś, żeby temu zapobiec.
EnglishAlready the average age of our vehicles is more than 10 years old.
Już teraz średni wiek naszych pojazdów przekracza 10 lat.
EnglishThe lifting of visa requirements for Bulgaria and Romania more than 10 years ago was met with the same fears.
Zniesienie wymogu wizowego wobec Bułgarii i Rumunii ponad 10 lat temu rodziło takie same obawy.
EnglishThis dossier has been in the making for more than 10 years.
Przedmiotowe dossier przygotowywano przez ponad 10 lat.
EnglishIn children less than 10 years of age, the daily dose will be calculated from the child's body weight by your doctor.
U dzieci w wieku poniżej 10 lat lekarz obliczy dawkę dobową na podstawie masy ciała dziecka.
EnglishPandemic flu is a type of influenza that occurs at intervals that vary from less than 10 years to many decades.
Grypa pandemiczna jest rodzajem grypy, która pojawia się w odstępach od kilku lat do wielu dziesiątek lat.
EnglishIn Europe agricultural employment has fallen by 25% in less than 10 years, with the loss of almost 4 million jobs.
W Europie w ciągu niespełna 10 lat zatrudnienie w rolnictwie spadło o 25 %, co oznacza utratę 4 milionów miejsc pracy.
EnglishThis project has been on the table for more than 10 years and has regrettably been plagued by divisions among the Member State governments.
Projekt ten jest rozważany od ponad 10 lat, padając niestety ofiarą podziałów pomiędzy rządami państw członkowskich.
EnglishIt is clear that the General Product Safety Directive (GPSD), which was approved more than 10 years ago, now needs to be reviewed.
To oczywiste, że należy dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, przyjętej ponad 10 lat temu.
EnglishYes, I have actually found all the main achievements of the Constitution on which I myself have been working for more than 10 years and I could well be fortunate.
Tak, w istocie znalazłem wszystkie głównie osiągnięcia konstytucji nad którymi sam pracowałem ponad 10 lat i mogę być szczęśliwy.
EnglishAt the same time, the lessons of more than 10 years of EMU and the recent impact of the crisis call for an updated but still consistent assessment.
Równocześnie nauki wyciągnięte z ponaddziesięcioletniej historii EUW oraz niedawny wpływ kryzysu wymagają zaktualizowanej, lecz nadal spójnej oceny.
EnglishUnder this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
W ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.
EnglishI would like to point out in this regard that in 1997 - more than 10 years ago - this Parliament adopted by a vast majority my report on the status of assisting spouses in the agricultural sector.
Chciałabym zauważyć, iż w 1997 r., ponad 10 lat temu, Parlament przyjął większością głosów moje sprawozdanie o statusie współmałżonków pomagających w sektorze rolnym.
EnglishAnd it has become a kind of a truism in the study of creativity that you can't be creating anything with less than 10 years of technical-knowledge immersion in a particular field.
Jest to pewnego rodzaju truizm w badaniach nad kreatywnością, że nie można stworzyć niczego, nie mając za sobą co najmniej 10 lat zanurzenia się w wiedzę techniczną z danej dziedziny.

Other dictionary words

English
  • than 10 years

More translations in the English-Spanish dictionary.