"than a third" translation into Polish

EN

"than a third" in Polish

See the example sentences for the use of "than a third" in context.

Similar translations for "than a third" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
a article
third noun
Polish
third adjective
Polish
third conjunction

Context sentences for "than a third" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMore than a third of international private borrowing is carried out in euro.
Ponad jedną trzecią prywatnych pożyczek międzynarodowych udziela się w euro.
EnglishLess than a third of febrile events are associated with a documented infection.
Z udokumentowanym zakażeniem jest związanych mniej niż jedna trzecia przypadków gorączki.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Swapy ryzyka kredytowego (CDS) zabezpieczają mniej niż jedną trzecią greckiego długu publicznego.
EnglishThe Cohesion Fund accounts for more than one third of the total EU budget.
Fundusz Spójności stanowi ponad jedną trzecią całego budżetu UE.
EnglishMore than a third of the members of the German Government are women.
Ponad jedną trzecią niemieckiego rządu stanowią kobiety.
EnglishCommissioner, the requirements and standards imposed on our farmers are stricter than in third countries.
Pani Komisarz, wymogi, standardy stawiane naszym rolnikom są bardziej restrykcyjne niż w krajach trzecich.
EnglishThat is the consequence of more than a third of the right side of my brain being destroyed by the stroke.
To jest skutek tego, że więcej niż jedna trzecia prawej strony mojego mózgu została zniszczona podczas wylewu.
EnglishThat proposal has up to now been supported by less than one third of the Member States of the United Nations General Assembly.
Ta propozycja jak dotąd uzyskała poparcie mniej niż jednej trzeciej państw członkowskich Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
EnglishThis means that more than one third of newly-established micro-entities have not lasted through the first year of operation in the market.
To oznacza, że więcej niż co trzecie nowo założone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymywało się przez pierwszy rok działania.
EnglishIn the province of Kivu more than one third of all women have been subjected to rape, and many have been violated repeatedly over long periods.
W prowincji Kivu jedna trzecia kobiet została zgwałcona, a wiele wśród nich było regularnie gwałconych przez długi czas.
EnglishI am particularly concerned about the situation of women and children in North Korea as more than a third of them are suffering from malnutrition.
Szczególnie martwi mnie sytuacja kobiet i dzieci w Korei Północnej, gdyż ponad jedna trzecia z nich cierpi z powodu niedożywienia.
EnglishOutside of this room, more than a third of us smile more than 20 times per day, whereas less than 14 percent of us smile less than five.
Poza tym pomieszczeniem, więcej niż 1/3 z nas uśmiecha się więcej niż 20 razy dziennie, podczas gdy mniej niż 14% uśmiecha się rzadziej niż 5 razy.
EnglishAccording to Amnesty International, last year roughly 9 million North Korean citizens, more than a third of the population, suffered from starvation.
Według Amnesty International w ubiegłym roku około 9 milionów obywateli Korei Północnej, czyli ponad jedna trzecia ludności, cierpiało głód.
EnglishWe should emphasise the fact that, to date, it is more often than not third countries that are less well-off than us that have played their part in accommodating refugees.
Powinniśmy podkreślać fakt, że jak dotąd to częściej mniej zamożne od nas kraje trzecie miały swój udział w przyjmowaniu uchodźców.
EnglishIn the case of officials, the total volume of annual payments now stands at EUR 963 million, to which these officials themselves contribute no more than a third.
W przypadku urzędników łączna kwota rocznych płatności wynosi obecnie 963 mln euro, z czego sami urzędnicy wpłacają nie więcej niż jedną trzecią.
English(DE) Mr President, according to Amnesty International's annual report, more than one third of all death sentences worldwide are carried out in China.
(DE) Panie przewodniczący! Według rocznego sprawozdania przygotowanego przez Amnesty International ponad jedna trzecia wszystkich wyroków śmierci zapada w Chinach.
EnglishThe gradual expansion of the list, on this occasion by more than one third, will, at some point, mean that the customs systems reach their data capacity limits.
Stopniowe powiększanie tego wykazu, w obecnym przypadku o ponad jedną trzecią, oznacza, że w pewnym momencie organy celne osiągną granice zdolności przetwarzania danych.
EnglishMoreover, nearly 9% of the population are illiterate, less than one-third of the population reach primary school level, and only 13% of Lebanese reach university.
Co więcej, blisko 9% populacji jest analfabetami, mniej niż jedna trzecia ludności chodziła do szkoły podstawowej, a tylko 13% Libańczyków uczyło się na uniwersytecie.
EnglishIt will in certain cases, however, also apply to the negotiation and conclusion of regional agreements between more than one Member State and/or more than one third country.
Jednakże w pewnych przypadkach znajdzie on zastosowanie przy negocjowaniu i zawieraniu regionalnych umów między kilkoma państwami członkowskimi i/lub kilkoma państwami trzecimi.
EnglishParliament is seeking an easing of the criteria with regard to signatories by asking that they should come from at least a fifth, rather than a third, of the Member States.
Parlament zabiega o złagodzenie kryteriów w odniesieniu do osób składających podpis, postulując, by pochodzili oni przynajmniej z jednej piątej, a nie jednej trzeciej, państw członkowskich.

Other dictionary words

English
  • than a third

Have a look at the English-Vietnamese dictionary by bab.la.