"than all" translation into Polish

EN

"than all" in Polish

See the example sentences for the use of "than all" in context.

Similar translations for "than all" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
all adjective
all adverb
all pronoun
all-
Polish

Context sentences for "than all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he said, Of a truth I say unto you, This poor widow cast in more than they all:
I rzekł: Prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
EnglishMothers with one child account for more than half of all women imprisoned in Europe.
Matki z jednym dzieckiem stanowią ponad połowę kobiet więzionych w Europie.
EnglishThere's five to 10 times more wind available worldwide than we need for all the world.
Jest 5 do 10 razy więcej wiatru dostępnego na świecie niż potrzebujemy dla całego świata.
EnglishThis type of habitat covers more of the Earth's surface than all other habitats combined.
To środowisko zajmuje większy obszar Ziemi niż wszystkie inne środowiska razem wzięte.
EnglishMore than three quarters of all states have ratified the Ottawa Convention.
Ponad trzy czwarte wszystkich państw ratyfikowało konwencję ottawską.
EnglishThe compromise reached after much wrangling is, however, better than nothing at all.
Kompromis osiągnięty po długich sporach jest jednak lepszy niż nic.
EnglishCIALIS was significantly more effective than placebo in all studies.
We wszystkich badaniach preparat CIALIS okazał się znacznie skuteczniejszy od placebo.
EnglishThat is more than a quarter of all Schengen visas issued worldwide.
Stanowi to ponad jedną czwartą wszystkich wiz Schengen wydanych na świecie.
EnglishYou see there that Sweden does better than Britain all the way across the social hierarchy.
Jak widać, Szwecja wypada lepiej niż Wielka Brytania we wszystkich klasach społecznych.
EnglishYear after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
Rok po roku jest coraz bardziej innowacyjna w porównaniu do konkurencji.
EnglishHumira was more effective than placebo in all diseases studied.
Preparat Humira był bardziej skuteczny niż placebo we wszystkich badanych chorobach.
Englishmore than all that it was those dresses that made women so unknowable and forbidding,
bardziej niż to wszystko to właśnie ich strój czynił kobiety te tak niepoznawalne, nieprzystępne
EnglishViagra was significantly more effective than placebo in all studies.
We wszystkich badaniach preparat Viagra okazał się znacznie bardziej skuteczny od placebo.
EnglishChina alone executed more people than all the other countries put together.
W samych tylko Chinach stracono więcej ludzi niż we wszystkich pozostałych krajach razem wziętych.
EnglishFewer than half of all sexually active people always use a condom with a new sexual partner.
Mniej niż połowa osób aktywnych seksualnie używa prezerwatywy z nowym partnerem seksualnym.
EnglishTadalafil was significantly more effective than placebo in all studies.
We wszystkich badaniach preparat Tadalafil Lilly okazał się znacznie skuteczniejszy od placebo.
EnglishIts contribution represents more than 40% of all official international humanitarian assistance.
Jej wkład stanowi ponad 40 % oficjalnej światowej pomocy humanitarnej.
EnglishI have more understanding than all my teachers; For thy testimonies are my meditation.
Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są rozmyślaniem mojem.
EnglishMore than 80% of all environmental impacts of a product are determined during product design.
Wpływ danego produktu na środowisko jest już w ponad 80% ustalony na etapie jego projektowania.
EnglishIt contains more history than all of the museums on land combined.
Jest tam więcej historii niż we wszystkich muzeach razem, a dopiero teraz się tam zapuszczamy.

Other dictionary words

English
  • than all

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.