"than any other" translation into Polish

EN

"than any other" in Polish

See the example sentences for the use of "than any other" in context.

Similar translations for "than any other" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
any pronoun
other adjective
Polish
other pronoun
Polish

Context sentences for "than any other" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishWhen I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.
EnglishNuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
Energia jądrowa ma zdecydowanie bezpieczniejszy bilans niż pozostałe źródła energii.
EnglishStudies show that droughts and floods kill more people than any other natural disaster.
Badania pokazują, że susze i powodzie zabijają więcej ludzi niż inne katastrofy naturalne.
EnglishThe effects of climate change have a greater impact on the Arctic region than any other region.
Skutki zmiany klimatu dotknęły region Arktyki bardziej niż jakikolwiek inny region świata.
EnglishOne community in general has given more to help us than any other community.
Jedna społeczność pomogła nam najbardziej ze wszystkich.
EnglishMore than any other project, Galileo reflects Community spirit rather than national egos.
Bardziej niż jakikolwiek inny projekt Galileo odzwierciedla raczej ducha Wspólnoty niż narodowe ego.
EnglishIreland is no worse, or better, than any other place.
Irlandia nie jest tu ani gorszym, ani lepszym miejscem niż jakiekolwiek inne.
EnglishAnd he started out, "Doris, more than any other woman I have ever known ... " And my heart sank.
I zaczął tak: "Doris, najbardziej ze wszystkich kobiet, które znam..." Poczułam serce w gardle.
EnglishNot any more than any other species." ~~~ When he said the word "species," he was revealing his worldview.
Nie bardziej, niż inne gatunki." Kiedy użył słowa "gatunki", ujawnił swój światopogląd.
EnglishThe planets which are marked "like Earth," [are] definitely more than any other planets that we see.
Planet oznaczonych jako "typ Ziemi" jest zdecydowanie więcej niż innych planet jakie widzimy.
EnglishRats have more genetic material allocated to olfaction than any other mammal species.
Szczury mają więcej materiału genetycznego odpowiedzialnego za zmysł węchu, niż jakikolwiek inny gatunek ssaków.
English. - Throughout the history of mankind, tuberculosis has killed more people than any other disease.
na piśmie - W całej historii ludzkości gruźlica zabiła więcej osób niż jakakolwiek inna choroba.
EnglishEveryone knows that Britain is worse off than any other country as we go into these hard times.
Wszyscy wiedzą, że Wielka Brytania w obliczu zbliżającej się recesji jest w gorszej sytuacji niż jakikolwiek inny kraj.
English. - Madam President, more people work in health than any other area.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! W sektorze zdrowia pracuje więcej osób niż w jakimkolwiek innym obszarze.
EnglishIn this respect, the regulation is clearer than any other earlier document of a similar nature.
Pod tym względem, rozporządzenie jest bardziej jednoznaczne aniżeli jakikolwiek inny wcześniejszy dokument podobnego rodzaju.
EnglishThe Japanese know better than any other nation in the world what devastation a nuclear disaster can unleash.
Japończycy lepiej niż jakikolwiek inny naród na świecie znają zniszczenia, jakie może spowodować katastrofa jądrowa.
EnglishHundreds of thousands of needless deaths in a country that has been plagued worse than any other by this disease.
Setki tysięcy niepotrzebnych śmierci w kraju, który został dotknięty tą chorobą gorzej niż jakikolwiek inny kraj.
EnglishAnd he won about 70 million popular votes more than any other presidential candidate -- of any race, of any party -- in history.
Więcej niż inni kandydaci, wszystkich ras i partii w historii.
EnglishThey are more like us than any other living creature, and we've heard about that during this TED Conference.
Są do nas bardziej podobne niż jakiekolwiek inne żyjące stworzenia i sporo o tym słyszeliśmy w trakcie tej konferencji.

Other dictionary words

English
  • than any other

Moreover, bab.la provides the English-Hindi dictionary for more translations.