"than anything" translation into Polish

EN

"than anything" in Polish

See the example sentences for the use of "than anything" in context.

Similar translations for "than anything" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
anything pronoun

Context sentences for "than anything" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
EnglishMore than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.
Przyczyna tego leży przede wszystkim w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu.
EnglishThis is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.
Stanowi to nie tylko ich wielką wartość, ale przede wszystkim ogromną zaletę.
EnglishNow is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
Nie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.
EnglishI would not want the European Parliament to be anything less than rigorous in this area.
Chciałbym, aby Parlament Europejski był w tej kwestii bardzo rygorystyczny.
EnglishI devote more energy to this probably than to anything else that we do.
Na to poświęcam prawdopodobnie więcej energii niż na nasze wszystkie inne działania.
EnglishAnd now art thou anything better than Balak the son of Zippor, king of Moab?
Do tego czemżeś ty lepszy nad Balaka syna Seferowego, króla Moabskiego?
EnglishIt is better, however, that they are there, rather than not having changed anything.
Jednak lepiej, że je opracowaliśmy, niż gdybyśmy niczego nie zmienili.
EnglishIn our report, meanwhile, there is no mention of anything other than China and Russia.
Tymczasem sprawozdanie nie mówi o niczym innym niż sprawa Rosji i Chin.
EnglishI regret this, but the effectiveness of the decision is more important than anything.
Żałuję tego, ale wynik tej decyzji jest ważniejszy niż wszystko inne.
EnglishOtherwise we are not introducing anything more than a redistribution mechanism.
W przeciwnym razie wprowadzimy jedynie mechanizm redystrybucji.
EnglishTherefore, I cannot see this as anything other than an expansion of our rights.
Stąd też nie pojmuję tego inaczej niż rozszerzenie uprawnień.
EnglishThese programmes have contributed to advancing the European idea more than anything else.
Te programy przyczyniły się do rozwinięcia idei europejskiej bardziej, niż cokolwiek innego.
EnglishThe topic could not have been anything other than the Hungarian media law.
Jego tematem była tylko i wyłącznie węgierska ustawa medialna.
EnglishAnd more than anything, are you being the best parent you can?
A ponad wszystko: czy jesteście najlepszymi rodzicami, jakimi możecie być?
EnglishThis alone probably sheds more light on the subject than anything I can say at this juncture.
Rzuca to już prawdopodobnie więcej światła na temat niż cokolwiek, co mogę teraz powiedzieć.
EnglishWe have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
Ogromna część naszego mózgu jest poświęcona wzrokowi. ~~~ Większa, niż na cokolwiek innego.
EnglishMore than anything else, early intervention is crucial.
Wczesna interwencja jest tu najbardziej potrzebna, bardziej niż cokolwiek innego.
EnglishThat is unacceptable and, more than anything, it is not environmentally friendly.
Takie sytuacje są niedopuszczalne, co więcej, tego rodzaju działania wcale nie służą ochronie środowiska.
EnglishAt this point we need a signed Treaty of Lisbon more than anything else.
W tej chwili najbardziej potrzebujemy traktatu lizbońskiego.

Other dictionary words

English
  • than anything

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Vietnamese-English dictionary.