"than during" translation into Polish

EN

"than during" in Polish

See the example sentences for the use of "than during" in context.

Similar translations for "than during" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
during
Polish
during preposition

Context sentences for "than during" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have now reached a stage further than during the previous urgent debates.
Obecnie jesteśmy już krok dalej, niż podczas poprzednich pilnych debat.
EnglishWeapons expenditure is higher than it was even during the Cold War.
Wydatki na zbrojenia są wyższe nawet niż w czasach zimnej wojny.
EnglishA friend of mine just said that there is nothing more irritating than being wise during the event.
Znajomy właśnie powiedział, że nie ma nic bardziej irytującego niż bycie mądrym podczas szkody.
EnglishWe saw this more clearly than ever during the Euro crisis.
Przekonaliśmy się o tym w sposób bardziej oczywisty niż kiedykolwiek w czasie kryzysu euro.
EnglishPeople expect concrete results from the EU more than ever during economically difficult times.
W trudnych pod względem gospodarczym czasach ludzie bardziej niż kiedykolwiek oczekują od UE konkretnych wyników.
EnglishNor could we identify better targets than we did during the 2005 review.
Nie mogliśmy także zidentyfikować lepszych celów niż te, które zidentyfikowaliśmy podczas dokonywania przeglądu w 2005 r.
EnglishDuring more than half a century, our Europe exported wars and totalitarian ideologies across the rest of the globe.
Przez ponad pół wieku nasza Europa eksportowała wojny i ideologie totalitarne do całej reszty świata.
EnglishLoss rates currently amount to between 1 000 and 10 000 times higher than the average during the earth's history.
Straty z tym związane są obecnie od 1000 do 10 000 razy większe niż średnie straty w całej historii Ziemi.
EnglishOur support is conditional, more so than during the last five years.
Chcę też jednak powiedzieć wyraźnie, że nasze poparcie jest warunkowe, i to nawet bardziej niż w ciągu minionych pięciu lat.
EnglishEurope is better at providing help after a crisis than during a crisis, as I have already said on previous occasions.
Europa jest lepsza w niesieniu pomocy po zakończeniu kryzysu niż w jego trakcie, co już wcześniej wielokrotnie mówiłem.
EnglishThere were fewer thrombotic events with Soliris treatment than during the same period of time prior to treatment.
W czasie leczenia preparatem Soliris stwierdzono mniej incydentów zakrzepowych w porównaniu z identycznym okresem czasu przed leczeniem.
EnglishIts effectiveness in a number of clinically relevant infections has been established during more than ten years of therapeutical use.
W okresie ponad dziesięciu lat stosowania tego leku wykazano jego skuteczność w szeregu istotnych klinicznie zakażeń.
EnglishConsequently, we fear a social and political situation even more dreadful than that during the 2008 'hunger riots'.
Co za tym idzie, boimy się sytuacji społecznej i politycznej, która będzie jeszcze gorsza niż w czasie "zamieszek głodowych” z roku 2008.
EnglishVaccination may cause a slight rise in the animal's body temperature (less than 1.5°C during a maximum period of 24 hours).
Szczepienie może spowodować nieznaczny wzrost temperatury ciała zwierzęcia (poniżej 1, 5°C utrzymujący się przez okres nie dłuższy niż 24 godziny).
English(GA) The political parties that were in favour of the treaty worked together this time round to a greater extent than during the last referendum.
(GA) Partie polityczne popierające traktat pracowały tym razem w większym stopniu wspólnie, niż podczas poprzedniego referendum.
EnglishWe can only hope for good cooperation where the objectives and action plans take on a more concrete form than that presented during the hearings.
Możemy tylko mieć nadzieję na dobrą współpracę, w której cele i plany działania przyjmą formę bardziej konkretną niż w czasie przesłuchań.
EnglishNevertheless, we have to recognise that Macedonia is no worse off than other states during their accession negotiations and even sometimes after their accession.
Musimy mimo to przyznać, że sytuacja Macedonii nie jest gorsza niż sytuacja innych państw w czasie, gdy prowadziły one negocjacje akcesyjne a nawet po przystąpieniu do Unii.
EnglishThe majority of LVEF decreases (greater than 60 %) were observed during the first nine weeks of treatment, however limited data was available for long term exposure.
W większości przypadków zmniejszenia LVEF (więcej niż 60 %) wystąpiło ono w czasie pierwszych dziewięciu tygodni leczenia, jednakże dane dotyczące długotrwałej ekspozycji są ograniczone.
EnglishI could not say that the 18 years of democracy have led to the complete disappearance of the cases of infringement of human rights but the situation is much better than during the years of communism.
Nie mogę powiedzieć, że 18 lat demokracji doprowadziło do całkowitego zaniku przypadków naruszenia praw człowieka, ale sytuacja jest dużo lepsza niż w ciągu długich lat komunizmu.
EnglishDigoxin levels should be monitored more intensively than usual during this period, with dose adjustments made, as necessary, based on clinical, electrocardiographic and digoxin level findings.
Należy częściej oznaczać stężenie digoksyny i w razie konieczności dostosowywać dawkę zależnie od wyników badania fizykalnego i elektrokardiograficznego oraz oznaczonego stężenia digoksyny.

Other dictionary words

English
  • than during

Moreover, bab.la provides the Swedish-English dictionary for more translations.