"than expected" translation into Polish

EN

"than expected" in Polish

See the example sentences for the use of "than expected" in context.

Similar translations for "than expected" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
expected adjective
to expect verb

Context sentences for "than expected" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSlightly greater than expected accumulation occurs relative to single dosing.
Po pojedynczej dawce obserwowano kumulację trochę większą niż spodziewana.
EnglishHe described the Council as being 'better than expected and worse than hoped for'.
Opisał przygotowania Rady jako "powyżej oczekiwań, ale poniżej nadziei”.
EnglishFirstly, economic growth over the last ten years has been lower than expected.
Po pierwsze, wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich dziesięciu lat był niższy niż przewidywano.
EnglishThis accumulation was slightly more than expected based on single-dose results.
Kumulacja ta była nieco większa niż spodziewana oparta na wynikach zastosowania pojedynczej dawki.
EnglishCurrent harvests in the southern hemisphere are larger than expected.
Obecne zbiory na półkuli południowej są większe niż się spodziewano.
EnglishWe also see sharks, much more regularly than I would have expected to.
Widzimy też rekiny i to dużo częściej niż się tego spodziewaliśmy.
Englishatrophic endometrium was lower (19 %) than expected for a continuous combination.
z endometrium zanikowym niższy (19 %) niż oczekiwano w przypadku osób stosujących ciągłą skojarzoną HTZ.
EnglishThe first signs of a food crisis have appeared more rapidly than anyone could have expected.
Pierwsze oznaki kryzysu żywnościowego pojawiły się szybciej niż można się było tego spodziewać.
EnglishI wish us all a positive vote tomorrow, and I wish you all a better than expected New Year.
Życzę nam wszystkim pozytywnego jutrzejszego głosowania, a także lepszego niż się spodziewamy nowego roku.
EnglishTrade between the four partners has increased, although to a lesser degree than was initially expected.
Handel pomiędzy czterema partnerami wzrósł, choć w mniejszym stopniu niż pierwotnie oczekiwano.
EnglishThanks to the EU, Bali achieved more than might have been expected, but less than was needed.
Dzięki staraniom UE, na Bali osiągnięto więcej, niż można się było spodziewać, jednak mniej, niż potrzebowaliśmy.
EnglishThe failure rates happen to be much higher than might be expected.
Błędy zdarzają się częściej niż przypuszczamy.
EnglishNutropinAq produced significantly better growth in children than would have been expected without treatment.
NutropinAq znacznie bardziej pobudzał wzrost u dzieci niż miałoby to miejsce w przypadku braku leczenia.
EnglishThe point is that the new Ukrainian Government is more pragmatic and open to reforms than was expected.
Faktem jest jednak, że nowy rząd Ukrainy jest bardziej pragmatyczny i otwarty na reformy niż się spodziewano.
EnglishSo, you tell me you sleep better than expected.
Więc twierdzicie, że śpicie lepiej, niż można się spodziewać.
EnglishIf the refund amount is larger than expected, additional items may have been cancelled from your order.
Otrzymanie większego od oczekiwanego zwrotu kosztów może oznaczać anulowanie dodatkowych pozycji z zamówienia.
EnglishThat one was way more difficult than I had expected.
To było znacznie trudniejsze niż się spodziewałem.
EnglishHence, the period of temporarily high rates of inflation would be somewhat more protracted than previously expected.
W związku z tym okres przejściowo wysokiej inflacji może trwać nieco dłużej niż wcześniej przewidywano.
EnglishI mentioned this the previous time, but the lessons are that the EU is more robust than we expected.
Mówiłem już o tym poprzednim razem. Wniosek jest taki, że Unia Europejska okazała się silniejsza, niż nam się mogło wydawać.
EnglishWhen the 10-km-long Öresund Bridge was built, much more toxic sludge was carted away than had been expected.
Gdy zbudowano 10-kilometrowy most Öresund, ilość toksycznych osadów, które trzeba było wywieźć, przekroczyła prognozy.

Other dictionary words

English
  • than expected

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.