"than I" translation into Polish

EN

"than I" in Polish

See the example sentences for the use of "than I" in context.

Similar translations for "than I" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
I pronoun
Polish
M noun

Context sentences for "than I" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
EnglishThere are some things that helped me, I think, be better than I would have been.
Są pewne rzeczy, które pomogły mi stać się lepszym, niż mógłbym się stać.
EnglishKant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
Kant miał tu istotnie rację i powiedział to nieco lepiej niż ja to zrobię.
EnglishBut I think I'm better than I would have been if I hadn't run across certain things.
Ale myślę, że jestem lepszy niż byłbym, gdybym nie wiedział pewnych rzeczy.
EnglishThe technology there was much more difficult than what I'm dealing with here.
Wtedy technologia była bardziej skomplikowana niż to o czym mówię teraz.
EnglishGermany's history has not been whiter than white, I think you might agree.
Historia Niemiec nie była bielsza od bieli, myślę, że się Pan z tym zgodzi.
EnglishMore than two years on, I note that the situation has not progressed in the right direction.
Ponad dwa lata później zauważam, że sytuacja wcale nie zmierza w dobrym kierunku.
EnglishI'm going to push it a bit harder now, harder than I just pushed Chris.
Popchnę ją teraz trochę mocniej, mocniej niż popchnąłem Chrisa przed chwilą.
EnglishIf thou shalt say in thy heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?
Jeźlibyś rzekł w sercu swem: Większe są te narody niźli ja, jakoż je będę mógł wygnać?
EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Uczę bardzo inteligentnych studentów, a zadaję im 20 mniej pracy niż kiedyś.
EnglishIf it didn't, I'd probably see my father sooner than I anticipated.
Bez niego, prawdopodobnie zobaczyłabym swojego Ojca szybciej niż oczekiwałam.
EnglishA spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown.
Duchowe przebudzenie brzmi lepiej niż załamanie, ale zapewniam was, że to było załamanie.
EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Wie więcej o ogniwach słonecznych niż ktokolwiek inny na świecie.
EnglishAnd I think it's a more useful concept than sustainability, as I said.
Wydaje mi się, że to ten koncept jest bardziej pożyteczny od ekorozwoju.
EnglishIn the presence of God, there is no room for more than one "I," and that is the "I" of divinity.
W obecności Boga nie ma miejsca na więcej niż jedno JA, i jest to JA boskości.
EnglishWhen I was even younger than I am today, this area really was the end of the world.
Kiedy byłem dużo młodszy niż dzisiaj, tamten region w rzeczywistości uchodził za koniec świata.
EnglishSo it turned out there was a lot more in common than I would have dreamed.
Również okazuje się, że łączy je więcej niż mógłbym sobie wymarzyć.
EnglishAnd now it is true that I am a near kinsman; howbeit there is a kinsman nearer than I.
A teraz prawdać to, żem ja jest pokrewny twój, wszakże jeszcze jest pokrewny bliższy nad mię.
EnglishSince the actions far more resemble propaganda than dialogue I oppose them.
Ponieważ działania te znacznie bardziej niż dialog przypominają propagandę, sprzeciwiam się im.
EnglishSo he's now playing the piece that we just saw just a little better than I wrote it.
Więc, teraz on gra kawałek który właśnie obejrzeliśmy trochę lepszy od tego, który ja napisałem.

Other dictionary words

English
  • than I

More translations in the English-Italian dictionary.