"than in others" translation into Polish

EN

"than in others" in Polish

See the example sentences for the use of "than in others" in context.

Similar translations for "than in others" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
in preposition
in-
Polish
others pronoun
Polish
other adjective
Polish
other pronoun
Polish

Context sentences for "than in others" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
A zatem mobilność tych uczniów jest znacznie większa niż pozostałych.
EnglishIn some EU countries, you will have to wait longer to start drawing your pension than in others.
W niektórych krajach wiek emerytalny jest wyższy niż w innych.
EnglishThe good practice that can be achieved produces much greater benefits in some Member States than in others.
Dobra praktyka, którą można wypracować, przynosi w jednych krajach znacznie większe korzyści niż w innych.
EnglishThose exposed to the World War II scenario made more interventionist recommendations than the others.
Studenci którym pokazano scenariusz II Wojny Światowej zarekomendowali bardziej interwencyjne rozwiązania niż inni.
EnglishIn some states they are more effective than in others.
W niektórych są one skuteczne, w innych mniej.
EnglishSince cases differ, the time needed to deal with them can take longer in some cases than in others.
Ponieważ sprawy różnią się od siebie, czas potrzebny na ich rozpatrzenie może być dłuższy w pewnych przypadkach niż w innych.
EnglishBut we've managed to find that these lions are 15 percent bigger than any others, and they specialize in hunting buffalo in the water.
Odkryliśmy, że te tamtejsze lwy są o 15 procent większe od innych, a ich specjalnością jest wodne polowanie na bawoły.
EnglishToday, one production sector, the cereal sector, is doing better than the others - and I think we should, all the same, welcome that.
Dzisiaj jeden sektor produkcji - sektor zbóż - radzi sobie lepiej niż inne, a moim zdaniem powinniśmy wszyscy się z tego cieszyć.
EnglishIt must be based on fairness, not favouritism, not because one Member State has pledged more finance than any others.
Decyzje muszą być sprawiedliwe, a nie oparte na protekcjonizmie, nie na tym, że jakieś państwo członkowskie zobowiązało się zapłacić więcej od innych.
EnglishWe were the most active of all the political delegations there, and there were more European parliamentarians than any others.
Stanowiliśmy tam najbardziej aktywną ze wszystkich delegacji politycznych. Europejscy posłowie stanowili najliczniejszą grupę parlamentarzystów.
EnglishWe must be aware that in this sector, even more than in others, Commissioner, it is not enough for national governments to act alone!
Musimy zdawać sobie sprawę, że w tym sektorze, nawet bardziej niż w innych, panie komisarzu, nie wystarczą działania samych tylko rządów krajowych!
EnglishLet it be said also, however, that France and Germany have no more rights than the others; we have more responsibilities and these too we must bear together.
Należy jednak nadmienić, że ani Francji, ani Niemcom nie przysługuje więcej praw niż innym; mamy za to więcej obowiązków i z nimi również musimy sobie radzić razem.
EnglishI know that this issue is perhaps more sensitive than the others, and I did not want my report to become a ragbag, but I could not overlook that issue.
Wiem, że ta kwestia jest być może delikatniejszej natury niż pozostałe, i nie chciałem uczynić ze swojego sprawozdania grochu z kapustą, ale nie mogłem przeoczyć tej kwestii.
EnglishFrom this point of view, Ukraine is much further advanced than the others, and I assume that it is not very happy to see that our offer now has to be shared with the others.
Z tego punktu widzenia Ukraina radzi sobie znacznie lepiej od innych i sądzę, że nieszczególnie cieszy ją myśl o konieczności dzielenia się naszą ofertą.
EnglishHowever, it is in the nature of agreements of this kind, that, depending on their specific structure, they bring more benefits for some sectors of industry than for others.
Jednak w przypadku umów tego rodzaju jest oczywiste, że w zależności od cech struktury, niektórym sektorom przemysłu przynoszą więcej korzyści, a innym mniej.
EnglishBecause this means that you will have a tax on investments; cross-border, you will have a tax on investments in countries where you have less capital than in others.
Oznacza to, że wprowadzony zostanie podatek on inwestycji, a w ujęciu transgranicznym wprowadzony zostanie podatek od inwestycji w państwach, w których jest mniej kapitału niż w innych.

Other dictionary words

English
  • than in others

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.