"than just" translation into Polish

EN

"than just" in Polish

See the example sentences for the use of "than just" in context.

Similar translations for "than just" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
just adjective
just adverb

Context sentences for "than just" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Parliament's budget consists of more than just these amendments.
Budżet Parlamentu Europejskiego składa się z czegoś więcej niż tylko z tych poprawek.
EnglishThe Schengen Agreement, however, concerns more than just the removal of internal borders.
Umowa z Schengen dotyczy jednak czegoś więcej niż zniesienie wewnętrznych granic.
EnglishThe current crisis is more than just an economic and financial crisis.
Obecny kryzys jest zjawiskiem szerszym, niż tylko kryzys gospodarczy i finansowy.
EnglishI'm going to push it a bit harder now, harder than I just pushed Chris.
Popchnę ją teraz trochę mocniej, mocniej niż popchnąłem Chrisa przed chwilą.
English. - Relations between the EU and Russia are clearly more than just about trade.
na piśmie. - Stosunki między UE a Rosją wyraźnie wykraczają poza współpracę handlową.
EnglishAfter all, Turkey is more than just the politicians and negotiators; it is also the people.
Przecież w końcu Turcja to nie tylko politycy i negocjatorzy; to także naród.
EnglishOne of these is that economic governance is more than just a set of penalties.
Jednym z nich jest fakt, że zarządzanie gospodarcze jest czymś więcej niż tylko zestawem kar.
EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Ale jeśli trzeba dotrzeć do wielu miejsc, trzeba przesuwać robota.
EnglishFinally, I believe that the euro is much more than just a currency.
I wreszcie, jestem przekonana, że euro jest czymś znacznie więcej niż tylko walutą.
EnglishSo we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
A zatem potrzebujemy tego Small Business Act i musi on być czymś więcej niż tylko słowami.
EnglishWe can re-imagine adversity as something more than just tough times.
Możemy zmienić nasze wyobrażenie przeciwności, żeby objęło więcej niż "trudne chwile".
EnglishBut this report has to be more than just words in a document.
To sprawozdanie musi jednak być czymś więcej niż jedynie słowami w dokumencie.
EnglishIt is much more than just financing and much more than just fresh money for biodiversity.
Chodzi o wiele więcej, niż tylko o finansowanie i o nowe środki na różnorodność biologiczną.
EnglishNow this theory was of more than just intellectual interest to me.
Ta teoria była dla mnie czymś więcej niż tylko ciekawostką intelektualną.
EnglishThis will provide a more lively form of access to the debates than just a dry text.
Zapewni to bardziej żywy dostęp do debat, niż sam suchy zapis.
EnglishMy question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
Moje pytanie brzmi: czy Rada zastanawia się nad zamianą planu, czy tylko nad jego rozluźnieniem?
EnglishAll the more so, because there is a widespread belief that it is more than just 5% empty.
Tym bardziej, że powszechne jest przekonanie, że jest pusta w większym stopniu niż tylko 5 %.
EnglishVisiting Greenland was more like traveling back in time than just traveling very far north.
Podróż na Grenlandię to bardziej wędrówka w przeszłość niż tylko wędrówka na daleką północ.
EnglishBut even leaving the screen out of it, there's still a lot more being transferred than just words.
Ale nawet bez tego ekranu, przekazywane jest ciągle więcej niż tylko za pomocą słów.
Englishslowly to draw just more than the dose prescribed by your doctor into the syringe.
Tłok ciągnąć powoli, aby pobrać do strzykawki trochę więcej roztworu niż przepisał lekarz prowadzący.

Other dictionary words

English
  • than just

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.