"than many" translation into Polish

EN

"than many" in Polish

See the example sentences for the use of "than many" in context.

Similar translations for "than many" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
many adverb
many pronoun

Context sentences for "than many" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there were more than 10 times as many people living in these countries.
Mieliśmy do czynienia z dziesięciokrotnie większą liczbą ludności w tych krajach.
EnglishInactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Bezczynność jest znacznie bardziej destrukcyjna niż wielu z nas sądzi lub wie.
EnglishWhole regions have been flooded, regions that are bigger than many of our Member States.
Pod wodą znalazły się całe regiony, regiony większe niż wiele państw członkowskich.
EnglishAnd therefore, they are, as a result, more cosmopolitan in many ways than the West.
Dlatego też społeczeństwa te są bardziej kosmopolityczne od zachodnich.
EnglishThe financial supervisory authorities may be more useful than many other EU institutions.
Organy nadzoru finansowego mogą być bardziej użyteczne niż wiele innych instytucji UE.
EnglishSometimes it's even 100 percent, much more than many privileged schools.
Czasem nawet 100 procent, więcej niż w wielu prywatnych szkołach.
EnglishIn recent years the EU has fared better than for many a day.
W ostatnich latach UE znajdowała się w lepszym położeniu niż kiedykolwiek.
EnglishWe see higher rates in younger women than younger men in many of these highly affected countries.
Młode kobiety chorują częściej niż młodzi mężczyźni w wielu wysoce zainfekowanych krajach.
EnglishGermany emerged from stagflation more quickly than many other countries.
Niemcy pokonały stagflację szybciej niż wiele innych krajów.
EnglishThe cultural sector is a growth sector that is developing faster than many other areas in the economy.
Branża kultury jest rozwojowa i rozwija się szybciej niż wiele innych obszarów gospodarki.
EnglishFear not therefore: ye are of more value than many sparrows.
Nie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście.
EnglishThere must be a high level of consumer protection, higher than in many of our Member States.
Trzeba zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, wyższy niż w wielu naszych państwach członkowskich.
EnglishA great deal more progress has been made in the space of six months than over many years before that.
W ciągu sześciu miesięcy osiągnięto zdecydowanie większy postęp niż w ciągu wielu minionych lat.
EnglishThis is better than the performance of many OECD countries.
To więcej, niż osiągnięcia wielu państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
EnglishAnd "right answer," of course there might be more than one right answer; many puzzles have more than one.
Prawidłowych odpowiedzi może być wiele, jak się często zdarza.
EnglishFear not: ye are of more value than many sparrows.
Przetoż się nie bójcie, nad wiele wróblików wy jesteście zacniejsi.
EnglishIt should not now be punished because it has achieved better results in many areas than other countries.
Nie należy tego państwa karać teraz za to, że w wielu dziedzinach osiągnęło lepsze wyniki niż inne państwa.
English♫ 'Cause I know more than many what a life is worth ♫
♫ Ponieważ wiem lepiej od innych ile warte jest życie ♫
EnglishThey are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.
To nie są ludzie niepracujący, ale ludzie pracujący ciężej niż wiele osób należących do aktywnej siły roboczej.
EnglishPandemic flu is a type of influenza that occurs at intervals that vary from less than 10 years to many decades.
Grypa pandemiczna jest rodzajem grypy, która pojawia się w odstępach od kilku lat do wielu dziesiątek lat.

Other dictionary words

English
  • than many

In the Danish-English dictionary you will find more translations.