"than men" translation into Polish

EN

"than men" in Polish

See the example sentences for the use of "than men" in context.

Similar translations for "than men" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
Men noun
men noun
men adjective
man noun

Context sentences for "than men" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to break out of this spiral, which affects women more than men.
Musimy przerwać tę spiralę, która dotyka kobiety znacznie boleśniej niż mężczyzn.
EnglishIn Poland there are more women who are unemployed than men, particularly in rural areas.
W Polsce kobiety są bardziej dotknięte bezrobociem niż mężczyźni, zwłaszcza na wsi.
EnglishIt is simply unacceptable that women in the EU earn on average 15% less than men.
To po prostu niedopuszczalne, że kobiety w UE zarabiają średnio o 15% mniej niż mężczyźni.
EnglishIt's very, very interesting that men, more than women, tend to be more competitive here.
To interesujące, że w porównaniu z kobietami, mężczyźni bardziej rywalizują.
EnglishAs a result, women are more affected than men by persistent poverty.
Skutkiem tego kobiety stają się częściej niż mężczyźni ofiarami trwałego ubóstwa.
EnglishHow long will we have to carry on accepting that women should have lower pay than men?
Jak długo będziemy musieli akceptować niższe płace kobiet niż mężczyzn?
EnglishBioavailability of levodopa is significantly higher in women than in men.
Biodostępność lewodopy jest istotnie większa u kobiet niż u mężczyzn.
EnglishCaspofungin plasma concentrations were on average 17-38 % higher in women than in men.
Stężenia kaspofunginy w osoczu u kobiet były większe niż u mężczyzn średnio o około 17- 38 %.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.
EnglishMen, women, young people, old people -- more women than men, actually, interestingly.
Mężczyźni, kobiety, ludzie młodzi i starzy - - w istocie więcej kobiet niż mężczyzn, co ciekawe.
Englishhigher CD4 cell counts at start of Viramune therapy (women more than 250 cells/ mm³, men more
pacjenci ze zwiększoną liczbą komórek CD4 w czasie rozpoczynania stosowania leku VIRAMUNE
EnglishWe will not agree to women having fewer rights than men, in Europe or elsewhere in the world.
Nie godzimy się na to, aby w Europie i na świecie kobiety miały mniej praw niż mężczyźni.
EnglishHowever, the incomes received by women continue to be lower than those received by men.
Jednakże dochody osiągane przez kobiety są wciąż niższe od dochodów uzyskiwanych przez mężczyzn.
EnglishMore than 70 000 men and women have been deployed in that period in more than 20 missions.
W ponad 20 misjach zorganizowanych w tym okresie wzięło udział ponad 70 000 mężczyzn i kobiet.
EnglishBecause the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
EnglishAs we know, women are more likely to be in precarious jobs than men.
Jak wiemy, kobiety znacznie częściej doświadczają niepewnej sytuacji zawodowej niż mężczyźni.
EnglishWomen more often have atypical employment contracts than men.
Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni zawierają nietypowe umowy o pracę.
EnglishI welcome the fact that there are more women than men in the Commission.
Cieszy mnie fakt, że w Komisji jest więcej kobiet niż mężczyzn.
EnglishFamily life is one of the reasons why there are more unemployed women than men.
Życie rodzinne jest jednym z powodów, dla których bezrobocie wśród kobiet jest wyższe niż wśród mężczyzn.
EnglishAll indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.
Wszelkie wskaźniki pokazują, że w wymiarze ogólnoświatowym przeciętnie kobiety są biedniejsze od mężczyzn.

Other dictionary words

English
  • than men

Moreover, bab.la provides the English-Czech dictionary for more translations.